Üniversitemiz Bağıl Değerlendirme Yönergesi Harf Dönüşüm İşlemlerinin UBS' ye Aktarımı

11 Mayıs 12

Hitit Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 27.maddesinde belirtilen,  16/02/2012 tarih ve 2012/19 sayılı kararıyla Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen Bağıl Değerlendirme Yönergesindeki yarıyıl/yıl sonu harfli sisteme dönüştürme işlemi bilgi sistemine  (http://ubs.hitit.edu.tr/) uyarlanmıştır. 

2011-2012 Bahar döneminden itibaren yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında harf dönüşümleri yeni yönergeye göre sistem tarafından otomatik yapılacaktır. Bağıl Değerlendirme Yönergesinin 8. Maddesinde belirtildiği gibi; Bağıl Değerlendirmeye Katma Limitinin(BDKL) üzerinde kalan öğrenci sayısı 20 ve üzeri veya aritmetik ortalama 70’in altında olduğunda T-Skorları hesaplanarak çizelge-1’deki harf karşılığı,

Bağıl değerlendirmeye Katma Limitinin(BDKL) üzerinde olan öğrenci sayısı 19 ve altında  veya aritmetik ortalama 70 ve üzeri olduğunda  Çarpım Katsayısı= 1+(100-sınıf ortalaması)*0,004 elde edilen katsayı ile Ham ortalama notun çarpılması sonucu elde edilen değerin çizelge-2’deki harf karşılığı değerlendirme sonucu olacaktır. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum