2014-2015 Bahar Yarı Yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

28 Ocak 15

 KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

              1) İlgili Dönem İçin Öngörülen Ek Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin Yanı Sıra Kredi Başına Ek Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi

26/11/2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (ç) fıkrası; “Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. hükmü uyarınca;

İlgili Dönem İçin Öngörülen Ek Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin Yanı Sıra Kredi Başına Ek Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi Gerekenler:

 • Öğrenim süresi 2 yıl olan ön lisans programı öğrencilerinden 3 üncü ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
   
 • Öğrenim süresi 4 yıl olan lisans programı öğrencilerinden 5 inci ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
   
 • Öğrenim süresi 5 yıl olan lisans programı öğrencilerinden 6 ncı ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
   
 • Öğrenim süresi 6 yıl olan lisans programı öğrencilerinden 7 nci ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
   
 • Yüksek Lisans programlarında 3 üncü ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
   
 • Doktora programlarında 5 inci ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler.

2) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılıiçin katkı payı/öğrenim ücreti hesaplamaları 6569 Sayılı Kanunun 29 uncumaddesi ile değiştirilen 2547 Sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 2014/6787sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda aşağıda belirtilen şekildeyapılacaktır.

A-     Normal Öğrenim Süresini Doldurmuş, Makina Mühendisliği Normal Öğretim Öğrencisi İçin Örnek Hesaplama

I. Yarı Yıl

II. Yarı Yıl

III. Yarı Yıl

IV. Yarı Yıl

V. Yarı Yıl

VI. Yarı Yıl

VII. Yarı Yıl

VIII. Yarı Yıl

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

22

8,81

19,5

9,94

18

10,77

20,5

9,46

20,5

9,46

20

9,70

21

9,23

21

9,23

 

Dönem Katkı Payı Miktarı: 194

Kredi Başına Ödenecek Birim Fiyatı = (Dönem Katkı Payı / Dönem Kredi Toplamı) =  194 / 22        = 8,81

Ders - 1)   II. Yarıyıl A Dersi 4 Kredi

Ders - 2)  VI. Yarıyıl B Dersi 3 Kredi

Ders -3) VIII. Yarıyıl C Dersi 4 Kredi

Derslerini seçen normal öğretim öğrencisinin Ek Katkı Payı tutarı hesaplaması:

Ders - 1)   II. Yarıyıl A Dersi = Seçilen Dersin Kredisix Birim Fiyat x Oran = 4 x 9, 94 x 1,5 = 59,64

Ders - 2)  VI. Yarıyıl B Dersi = Seçilen Dersin Kredisix Birim Fiyat x Oran = 3 x 9, 70 x 1,5 = 43,65

Ders -3)  VIII. Yarıyıl C Dersi = Seçilen Dersin Kredisix Birim Fiyat x Oran = 4 x 9, 23 x 1,5 = 55,38

 

Seçilen Dersler İçin Ödenecek Ek Katkı Payları Toplamı: A + B + C = 59,64 + 43,65 + 55,38 = 158,67

Toplam Ödenecek Katkı Payı= Dönem Katkı Payı +  Seçilen Dersler İçin Ödenecek Ek Katkı PaylarıToplamı

                                                    = 194 + 158,67 = 352,67

B-      İkinci Öğretim Süresini Doldurmuş, Makina Mühendisliği İkinci Öğretim Öğrencisi İçin Örnek Hesaplama

 

I. Yarı Yıl

II. Yarı Yıl

III. Yarı Yıl

IV. Yarı Yıl

V. Yarı Yıl

VI. Yarı Yıl

VII. Yarı Yıl

VIII. Yarı Yıl

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı.

Kredi

B.Fiyatı

Kredi

B.Fiyatı

22

34,77

19,5

39,23

18

42,44

20,5

37,31

20,5

37,31

20

38,2

21

36,38

21

36,38

Kredi Başına Ödenecek Birim Fiyatı = (Dönem Katkı Payı / Dönem Kredi Toplamı) = 765 / 22        = 34,77

Dönem Katkı Payı Miktarı: 765

Kredi Başına Ödenecek Birim Fiyatı = (Dönem Katkı Payı / Dönem Kredi Toplamı) = 765 / 22        = 34,77

Örnek:

Ders - 1)   II. Yarıyıl A Dersi 4 Kredi

Ders - 2)  VI. Yarıyıl B Dersi 3 Kredi

Ders -3) VIII. Yarıyıl C Dersi 4 Kredi

Derslerini seçen ikinci öğretim öğrencisinin Ek Katkı Payı tutarı hesaplaması:

Ders - 1)   II. Yarıyıl A Dersi = Seçilen Dersin Kredisix Birim Fiyat x Oran =  4 x 39,23 x 1,5 =235,38

Ders - 2)  VI. Yarıyıl B Dersi = Seçilen Dersin Kredisix Birim Fiyat x Oran =  3 x 38,20 x 1,5 =171,90

Ders -3) VIII. Yarıyıl C Dersi = SeçilenDersin Kredisi x Birim Fiyat x Oran  = 4x 36,38 x 1,5 = 218,28

Seçilen Dersler İçin Ödenecek Ek Katkı PaylarıToplamı: A + B + C = 235,38 + 171,90 + 218,28 = 625,56

Toplam Ödenecek Katkı Payı= Dönem Katkı Payı +  Seçilen Dersler İçin Ödenecek Ek Katkı Payları Toplamı

                                                     = 765 + 625,56 = 1.390,56

3) Bahar Yarıyılı katkı payı/öğrenim ücretleri, bahar yarıyılı için erken kayıt döneminde kayıtlanmış olunan ders kredileri esas alınarak yukarıdaki yöntemle hesaplanacak ve tahsilatı yapılacaktır. Her bir öğrencinin ödemesi gerekenkatkı payı/öğrenim ücreti miktarı sistem üzerinden görülebilecektir.

 NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK KATKI PAYI BİRİM FİYATLARI

ÖNEMLE DUYURULUR

 
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum