Öğretim Elemanlarımızı Teknokent’ te Yerlerini Almaya Davet Ediyoruz

18 Şubat 15

Üniversitemiz ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (Çorum OSB), Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (Çorum TSO) ortaklığında hayata geçirilen Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) - Teknokent’ imiz, Çorum OSB’de yaklaşık 17,000 m2 arazi üzerine inşaa edilen 5,300 m2’lik kapalı alana sahip modern binasının tamamlanmasıyla birlikte, faaliyete hazır hale gelmiştir.

Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde akademisyenlerimiz ile iş dünyasını bir araya getirerek, güçlü bir üniversite-sektör işbirliğinin oluşturulmasının hedeflediği Teknokent’ te; başta İlimizde faaliyet gösteren firmalar olmak üzere, ulusal ve uluslararası girişimci ve sanayici firmalarla AR-GE odaklı projelerin yapılması ve böylelikle başta İlimiz olmak üzere, ülkemizdeki firmaların yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üreterek, uluslararası ölçekte rekabet edebilir hale gelmeleri konusunda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Özellikle yeni ve ileri teknoloji alanlarında AR-GE faaliyetleri yürüten firma ve sanayiciler ile Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yapmak isteyen öğretim üyeleri ve öğrencilerin yararlanabileceği Teknokent’ imizde yer alan çalışma ofislerinin kiralanması için ön başvurular başlamıştır.

TGB mevzuatı gereği Üniversitemiz öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,

- Teknokent’ te şirket kurabilir,

- Kurulu bir şirkete ortak olabilir,

- Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

Teknokent’ lerin öğretim elemanlarına sağladığı avantajlar şunlardır;

GENEL AVANTAJLAR:

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler.
   
 • Yarı Zamanlı Görev Alan; Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzmanların, bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.
   
 • Öğretim üyeleri Sebbatical’i (her altı yılda bir kez bir yıllık 7. yıl ücretli izni) Teknokent’ te geçirebilir.
   
 • Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.
   
 • Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.
   
 • Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu’nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını, ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

ÖZEL AVANTAJLAR:

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu’ndan alacakları izin ile Çorum TGB - Teknokent’ te şirket kurabilme, Kurulu bir şirkete ortak olabilme, Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilmenin yansıra, şirket kurulumunu teşvik etmek amacıyla başvurdukları projelerin değerlendirilmesi aşamasında alınan değerlendirme ücretinden (hakem ücretinden) bir defaya mahsus olmak üzere muaf tutulacaktır.

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknokent’ te şirket kurması/kurmaları halinde %20, bir sanayici/girişimci ile birlikte ortak şirket kurmaları halinde %10, Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanlarından danışmanlık hizmeti alan şirketlere de %10 kira indirimi sağlanmaktadır.

YASAL AVANTAJLAR:

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası: 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Geçici 2. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yönetici şirketlerin bu kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2013 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar Vergisinden müstesnası, 12.03.2011 tarihinde 6170 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile yapılan değişiklikle, Gelir ve Kurumlar Vergisi istisna süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

KDV İstisnası: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisinin Geçici 20. Maddesine göre bölgede faaliyet gösteren şirketin kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden (KDV) istisna olacaktır. Öte yandan, bu istisna faaliyet dolayısıyla yüklenilen KDV’leri ise indirim konusu yapılmayıp gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.

Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşviki: 4691 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ücretleri her türlü vergiden müstesnadır. Bu nedenle kapsama giren kişilerin kapsama giren ücretleri üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası uygulanmaktadır. 6170 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile yapılan değişiklikle bu istisnanın süresi de 31.12.2023 tarihine uzatılarak, destek personeline AR-GE faaliyetleri kapsamındaki çalışmaları karşılığında ödenecek ücretleri de istisna kapsamına alınmıştır. Ancak destek personelinin sayısı AR-GE personeli sayısının %10’unu geçmeyecektir.

Ücretlere İlişkin SGK Primi Desteği: Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeli ile araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin %10’u kadar Destek Personelinin bu görevle ilgili ücretlerine ilişkin SGK İşveren hissesinin yarısı devlet tarafından karşılanacaktır.

AR-GE Personelinin Görevle İlgili Olarak Bölge Dışında Geçen Sürelerine İlişkin Ücretlerin Bir Kısmı İstisna Kapsamına Alınmıştır: 4691 Sayılı Kanun Kapsamına giren personelin ücretlerinin vergiden istisna olabilmesi için fiilen bölgede çalışmaları gerekmektedir. Ancak 6170 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile kanun kapsamına giren AR-GE personelinin bölgede yürüttüğü görev ile ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu istisna destek personeline uygulanmayacaktır.

AR-GE Projeleri Sonucu Elde Edilen Teknolojik Ürünün Üretilmesi İçin Gerekli Yatırımın Bölge İçerisinde Yapılabilmesi: 6170 sayılı kanun ile getirilen uygulama ile bölgede yatırım yapılması yasal bir düzenlemeye bağlanmıştır.

DİĞER AVANTAJLAR

 • AR-GE çalışmalarında laboratuvar ihtiyacı durumunda Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) imkânlarından yararlanma ve maliyet düşüklüğü sağlama,
   
 • Üniversitenin araştırma projeleri, akademik danışmanlık olanaklarından yararlanma,
   
 • Hitit Üniversitesi’nin teknik ve sosyal altyapı olanaklarından yararlanma,
   
 • Organize Sanayi Bölgesi’nin içerisinde sosyal tesis ve huzurlu çalışma ortamı sunma.

 

AR-GE yapmanın artık bir seçenek değil, kültürel bir zorunluluk haline geldiği günümüzde, bu tür çalışmalar yapmak isteyenlere önemli fırsatlar sunan Teknokent’ imizde, siz değerli öğretim elamanlarımızı bizzat şirket kurarak veya potansiyel sahibi girişimcileri motive edip, ortak çalışmalar yapmak üzere Teknokent’ imizde yerlerini almaya davet ediyoruz.

Başvuru koşulları ve konuyla ilgili tüm bilgiler Çorum Teknokent web sayfasında (http://www.corumteknokent.org/) yer almaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum