2014-2015 Güz Dönemi Katlamalı Katkı Payı İade İşlemleri

07 Nisan 15

7 Nisan 2015 Tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenen 20. ve 21. Maddeleri gereğince; 2014-2015 Güz Dönemi Katlamalı olarak hesaplanan harç miktarlarının iade işlemleri söz konusu olup; harçların ek tutarları (katlamalı harç miktarı) ilgili öğrencilerin banka hesap ve IBAN numaralarına yatırılacaktır. 

Katkı Payı iadesi yapılabilmesi için ilgili öğrencilerin HUBİS Sistemindeki kendi adlarına olan banka hesap ve IBAN numaralarını tam ve eksiksiz olarak 09/04/2015 tarihine kadar güncellemeleri gerekmektedir.

7 Nisan 2015 Tarih ve  29319 sayılı Resmi Gazete'de;

MADDE 20 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç. Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.”

MADDE 21 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 71 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden tahsil edilmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretlerini aşan kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.”

Harç İade Formu

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum