“Çorum’dan 2020”ye İsimli Çalıştay Geçekleştirildi

12 Haziran 13

05-07 Haziran 2013 tarihlerinde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kurumları ile ortaklaşa yapılan Amatör Profesyonel ve Okul Spor Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 24 Akademisyen, 160 Beden Eğitimi öğretmeni, 50 Antrenör ile 26 çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda beş panel düzenlenmiştir. Birinci panel, Prof. Dr. Gazanfer Doğu tarafından yönetilmiş, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, STV Spor Müdürü Mehmet Şeyho, Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi, Okul Sporları Federasyon Başkanı Ayhan Pala, Prof. Dr. Arslan Kalkavan ve Prof. Dr. Settar Koçok konuşmacı olarak katılmışlardır. İkinci panel Prof. Dr. Mehmet Akif Ziyagil tarafından yönetilmiş ve Prof. Dr. Mehmet Günay konuşmacı olarak katılmıştır. Üçüncü panel Prof. Dr. Yavuz Taşkıran tarafından yönetilmiş ve Prof. Dr. Hatice Çamlıyer, Prof. Dr. Fehmi Tuncel ve Doç. Dr. Hürmüz Koç konuşmacı olarak katılmışlardır. Dördüncü panel Prof. Dr. Fehmi Tuncel tarafından yönetilmiş ve, Prof. Dr. Kadir Gökdemir, Prof. Dr. Yavuz Taşkıran ve Doç. Dr. Semiyha Tuncel konuşmacı olarak katılmışlardır. Beşinci Panel ise çalıştayın son günü Prof. Dr. Hatice Çamlıyer tarafından yönetilmiş ve Prof. Dr. Sami Mengütay konuşmacı olarak katılmıştır.   

Çalıştay 1. Oturumunda Prof. Dr. Hatice Çamlıyer, 2. oturumunda Prof. Dr. Yavuz Taşkıran, 3. Oturumunda Prof. Dr. Fehmi Tuncel ve 4. Oturumunda Doç. Dr. Semiyha Tuncel moderatörlüğünde ‘‘Spor Yönetim ve Organizasyonu, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okul Spor Uygulamalarında Karşılaştıkları Engeller ve Çözüm Önerileri, Antrenör Eğitimi ve Antrenörlerin Sorunları ile Olimpik Sporcu Yetiştirme Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri’’ konu başlıkları üzerinde durulmuştur.

3 gün süren çalıştay sonucunda 4 alt grupta öne çıkan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri aşağıda özet olarak sunulmuştur.

Amatör, Profesyonel ve Okul Sporları Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Sonuç Bildirgesi;

Genel Öneriler

·         Spor kültürünün geliştirilmesi ve sağlıklı toplum oluşturma yönünde yapılan çalışmalarda antrenör ve öğretmenlerin önemi ve saygınlığı geliştirilmeli.

·         Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik bölümler çoğaltılmalı ve kendi alanlarında istihdam edilmeli.

·         Uygulanabilir projeler yürürlüğe konmalı.

1.      Spor Yönetim ve Organizasyon

1.1.Spor yönetimi ve organizasyonundaki karşılaşılan sorunlar

·         Tesisleşmede yetersizlik, spor salonlarının mimari sorunları,

·         Spor salonunun tribünlü inşa edilmesi sebebiyle farklı organizasyon merkezî olarak kullanılması

·         İllerdeki sahaların yetersizliği ve verimsiz kullanımı

·         Spor malzemelerinin yetersizliği

·         Mimari projelendirmelerde ilgililerin fikirlerinin alınmaması

·         Toplumsal spor kültürü ve eğitimi eksikliği

·         Salonların işletme sorunları ve personel eksikliği

·         Federasyonların spor takvim planlamasından dolayı sporcuların yaşadığı eğitim sorunları

·         Okul sporları faaliyetlerinde planlama sorunları(müsabaka tarihlerinin zamanında bildirilmemesi) nedeniyle antrenman takviminin yapılamaması

·         Planlama esnasında bölge ve iklim şartlarının dikkate alınmaması

·         Okul sporları statüsünde kura uygulamalarının yol açtığı kayıplar (erken Final)

·         Federasyonların spor altyapısına ayrılan kaynaklarının yetersizliği

·         Merkezi yönetimin oluşturduğu sorunlar

·         Okul sporlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı devredilmesi ile birlikte ortaya çıkan sorunlar

·         İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri arasında koordinasyon, görev, sorumluluk ve mevzuat yorumlamalarına yönelik karışıklıklar nedeniyle yaşanan sorunlar

·         İlçelerin il merkezindeki müsabakalara katılımı için gerekli yolluk ve harcırahların ödenmemesi

·         Organizasyonlarda görevlendirilen idari görevlilerin fazla sayıda olması sebebiyle genel maliyetlerinin artması

ASKF TÜFAD vs. kurumların amaçlarına yönelik çalışmaması

·         Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından hizmet alımı ile sözleşmeli olarak istihdam edilen antrenörlerin nitelik ve niceliği ile ilgili sorunlar

·         Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin öğretmenlerden yeterince yararlanamaması

·         Federasyonlarda yöneticilerin nitelik dışındaki nedenlerle belirlenmesi

·         Tesisler haritası belirlenmiş olmasına rağmen tesislerin nüfusa göre planlanmamış olması

·         Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu spor salonlarının federasyonlar tarafından ticari amaçlı kullanılması

·         Yapılmış olan tip proje tesislerin standartlara uygun olmaması

·         Spor yöneticileri ve rekreasyon uzmanlarının iş tanımları, görev ve sorumlulukların kanunlarda belirlenmemesi

1.2.Spor yönetimi ve organizasyonundaki karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri

·         Spor salonlarının inşa edilme sürecinde kullanıcıların fikirleri alınmalı.

·         Okul spor tesisleri uluslararası ölçülere uygun olarak portatif tribünlü ve antrenman amaçlı olmalı.

·         Okul spor salonları sportif faaliyetler dışında kullanılmamalı.

·         Yerel yönetimler güçlendirilmeli

·         Spor kulüplerinde özdenetim geliştirilmeli

·         Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılmalı

·         Yerelde spor merkezleri oluşturulmalı ve sporculara ulaşım desteği sağlanmalı

·         Sporun yaygınlaştırılmasında; spor yapmadığınızda obez olursunuz, hastalanırsınız gibi tehdit içeren propagandalar yerine teşvik edici yaklaşımlar kullanılmalı.

2.      Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okul Spor Uygulamalarında Karşılaştıkları Engeller ve Çözüm Önerileri

2.1.Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okul Spor Uygulamalarında Karşılaştıkları Engeller

·         Beden eğitimi derslerinin niteliği ve ders saati sayısının azlığı.

·         Müfredatın farklı spor dallarına yönelik eksiklikleri

·         Okul şartları araç gereç yetersizliği

·         Okul spor kulüplerinde ekonomik sorunlar, sponsorluk, maddi destek yetersizliği.

·         Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda Beden Eğitimi öğretmeni Beden Eğitimi dersine girememesi.

·         Öğretmen yetersizliği, öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi, hakim olunmayan konuda ders işlenmesi.

·         Eğitim programlarının sık sık değişmesi

·         Spor kolu aidatları konusuna çözüm getirilmemesi,

·         Genel eğitim sistemindeki 4+4+4 deki sıkıntıların Beden Eğitimi ve spor alanında geleceğe yansıması.

·         Zümre toplantılarında sorunların belirtilmesine rağmen değişiklik olmaması.

·         İlgili federasyonlar tarafında spor malzemesi yardımının yapılmaması.

·         Ders dışı egzersiz programlarında belirtilen saatlerin yetersiz olması.

·         Yolluk yevmiye miktarlarında belirlenen tutarların yetersizliği konaklama ve beslenme sorunlarının yaşanması.

·         Sporcu öğrencilerin akademik başarı sorunları

·         Yapılandırmacı eğitimin yeterince hayata geçirilememesi.

·         Akademisyenlerin MEB  amaclarına uygun öğretmen yetiştirememesi

·         Okul sporları faaliyetlerinin tamimiyle okul sporları federasyonuna devredilmemesi

·         SBS sınavlarında Beden Eğitimi dersine yönelik soru bulunmaması

·         Okullarda spor ve sosyal etkinliklerin desteklenmesine yönelik bütçe eksiklikleri,

·         Seçmeli derslerde okul idarelerinin öğrenci tercihlerine müdahalesi

·         Müsabakalara giden öğretmenlerin ek ders kayıpları, özlük hakları

·         Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için beden eğitimi ve spor uygulamaları yetersizliği.

·         İlçe içi turnuvalarda sağlık raporu vb. Sağlık bakanlığı uygulamaları nedeniyle karşılaşılan maddi sorunlar.

·         Müsabakalara görevlendirmelerinde okullarda derslerin işlenememesi nedeniyle öğretmenlerin okul idareleriyle yaşadığı sorunlar.

·         Öğrencilerin geneline yönelik Beden Eğitimi uygulamaları yerine yalnızca sınırlı branşlarda spor uygulamalarının yapılması

·         İlkokullarda Beden Eğitimi öğretmeni atanmaması

·         Okul aile birliği toplantılarında spor faaliyetlerinin önemine yönelik çalışmalar yapılmaması

·         Beden eğitimi öğretmenlerinin ders dışı faaliyetlerdeki iş yükünün fazla olması

·         Okuldaki potansiyele uygun Beden Eğitimi öğretmeninin olmaması.

2.2.Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okul Spor Uygulamalarında Karşılaştıkları Engellere Çözüm Önerileri

·         Hizmet içi eğitim seminerlerinin yapılması

·         Okul içi sportif müsabakalar beden eğitimi öğretmeni kontrolünde düzenli şekilde devam ettirilmeli.

·         Günlük eğitim sistemi akademik ve sosyal olarak ayrılmalı öğle öncesi-öğleden sonra

·         Okul sporlarında mahalli müsabakalarda il birincisi olarak ili temsil eden takım dışında, diğer takımlarda başarılı olan sporculardan oluşan ikinci bir takımında ili temsilen grup ya da Türkiye şampiyonlarına katılımlarının sağlanmalı. İl karmasını oluşturan ikinci takımın seçimi il tertip komitesinin belirleyeceği teknik heyet tarafından oluşturulmalı.

·         İlkokul ikinci sınıftan itibaren Beden Eğitimi branş öğretmenleri derslere girmeli.

·         Yetenek seçiminde ve eğitiminde Beden Eğitimi öğretmenlerine üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden destek sağlanmalı.

·         Okul idarecilerinin spor faaliyetlerine katılımı ve sporun önemini anlama husussunda bilgilendirilmeli ve Beden Eğitimi öğretmenine karşı gerekli sorumlulukların yerine getirilmesi sağlanmalı.

·         Beden eğitimi öğretmenlerinin sportif başarı durumu taltifle değerlendirilmeli.

·         Çocukların fiziki gelişiminde hareket eğitiminin önemi ve obezite ile ilgili Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ile Sağlık İl Müdürlüklerinin Halk Sağlığı uzmanları tarafından velilere gerekli bilgiler verilmeli.

·         Lisans işlemleri  okullarda elektronik ortamda hazırlanmalı ve onayı okul müdürlükleri tarafından yapılmalı.

·         Okul spor faaliyetlerinin illerdeki organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için Milli  Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki lig heyeti sistemine benzer Beden Eğitimi öğretmenlerinden teşkil tertip komiteleri oluşturulmalı bu komitede görev alan Beden Eğitimi öğretmenleri tüm özlük hakları ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevlendirilmeli.

·         Alanında antrenörlük belgesine sahip Beden Eğitimi öğretmenlerinin kendi görev yaptığı okul dışındaki okullarda da görev yapabilmeli.  

·         Öğrencilerin derslere istekli bir şekilde katılımının sağlanmalı.

·         Okul kantin gelirlerinin bir kısmı okul spor kulüplerine aktarılmalı.

·         Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Beden Eğitim ve Spor Şube Müdürlüklerinin kurulması ve bu şube müdürünün ildeki Beden Eğitimi öğretmenleri arasından birinin atanması.

3.      Antrenör Eğitimi ve Antrenörlerin Sorunları

3.1.Antrenör Eğitimi ve Antrenörlerin Sorunları

·         Her kategoride federasyonlar en az bir defa ulusal antrenör seminerleri yapılarak seminerlere katılmayan antrenörlerin  o yılki vize işlemlerinin yapılmaması ve okul spor faaliyetlerinde de görev verilmemesi.

·         Federasyonların antrenör eğitimlerinde aldığı yüksek ücretler ve eğitim niteliğinin düşüklüğü.

·         Antrenörlük belgesi olmadan eğitim verilmesi, sporcu yetiştirilmesi,

·         Kamuda çalışan antrenörlerin halka yönelik ücretsiz spor hizmeti vermemesi.

·         Sınav ve eğitim kaygısı nedeniyle velilerin çocuklarını antrenmanlara düzenli olarak göndermemeleri.

·         Aynı branşta hem antrenörlüğü hem de hakemliği olan kişilerin güven sorunu nedeni kendi branşında hakemlik yapmaması.

3.2.Antrenör Eğitimi ve Antrenörlerin Sorunlarına Çözüm Önerileri

·         Antrenörlere ciddi bir ilkyardım eğitiminin verilmesi

·         İllerde her branşta koordinatör antrenörlerin bulundurulması gereklidir.

·         Antrenör Eğitim müfredatlarına pedagojik formasyon derslerinin eklenmesi.

4.      Olimpik Sporcu Yetiştirme Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

4.1.Olimpik Sporcu Yetiştirme Önündeki Engeller

·         Başarılı takımın antrenörü ilgili federasyonların sözleşmeli antrenörü olarak milli takımlarda görev alamaması.

4.2.Olimpik Sporcu Yetiştirme Önündeki Engellere Çözüm Önerileri

·         Milli takımlara seçilecek teknik heyetin Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığının antrenörlük statüsü dışında kalanlara görev verilmemeli

 

 

“Çorum’dan 2020”ye İsimli Çalıştay Geçekleştirildi
“Çorum’dan 2020”ye İsimli Çalıştay Geçekleştirildi
“Çorum’dan 2020”ye İsimli Çalıştay Geçekleştirildi
“Çorum’dan 2020”ye İsimli Çalıştay Geçekleştirildi
“Çorum’dan 2020”ye İsimli Çalıştay Geçekleştirildi
“Çorum’dan 2020”ye İsimli Çalıştay Geçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum