İlahiyat Fakültemize Yeni Bölüm Açılmasına YÖK’ten Onay

17 Eylül 13

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi bünyesinde “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü”nün açılması konusundaki teklifimiz; 04.09.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün Amacı;

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümünde, Cumhuriyet, demokrasi ve lâikliğin kazanımlarının farkında; Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun; dini, asıl kaynaklarından araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, alanında donanımlı, özgür, eleştirel ve sistematik düşünebilen, problem çözme becerisini kazanmış, ahlâkî, estetik duyarlılığa ve öğretmenlik bilgi-becerisine sahip, ürettiği bilgiyi, ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşarak yaygınlaştırabilen ve geliştirebilen din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmenleri yetiştirmek için çağdaş bilimsel verileri dikkate alan bir eğitim verilmesi amaç olarak benimsemiştir. 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü, dinî mirasın tarihle, coğrafyayla ve kültürle harmanlanarak geleceğe akan bir olgu olduğunun bilincinde olmak, dinin yapılandırıcı ve uzlaştırıcı niteliğinden yararlanarak bir arada yaşama kültürünü geliştirmek, ahlâk ve değerler eğitimiyle ilgili gelişmeleri takip etmek, bu alanda bilgi üretmek ve yeni yöntemler geliştirmek suretiyle, alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür açısından yetkin olarak yetiştirdiği din eğitimcileriyle, din öğretimi alanında öncü olmayı hedeflemektedir.

Bölümde lisans eğitimi gören öğrenciler, alan bilgisi ve genel kültür derslerinin yanı sıra pedagojik formasyon almaktadırlar. Mezun olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, ayrıca lisansüstü eğitimi için araştırmacı olarak görev yapabilmektedirler.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün amacı, Türk Milleti’nin millî, ahlaki, manevî ve kültürel değerlerine saygılı, hür ve bilimsel düşünceye sahip, çalışkan, kendisi ve çevresiyle barışık, hukukun üstünlüğüne inanan, ülkesini daha ileriye götürecek, alanına hâkim, din kültürü eğitim ve öğretimin esaslarını bilen çağdaş öğretmenler yetiştirmektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, ilköğretim kurumlarına öğretmen, üniversitelere akademisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Din eğitimi-öğretimi ve diğer ilgili bilimsel alanlarda donanımlı, İslâm dini ve diğer dinler hakkında yeterli bilgiyi elde etmiş, mesleğinin gerektirdiği kişilik ve formasyona sahip, bu çerçevede eğitim ve öğretimle ilgili yeni bilgi ve gelişmeleri takip ederek uygulamaya dönüştürebilen, özverili, toplumu ile bütünleşmiş öğretmenler yetiştirmektir.

Diğer amaçlarımız şunlardır: İslâmi İlimler (Tefsir, Hadis, Kelâm, İslam Hukuku, Tasavvuf, İslam Mezhepleri Tarihi), İslâm tarihi ve uygarlığı alanlarında temel bilgiler vermek, kavram, görüş ve tarihsel süreçleri tanıtmak; İslâm sanatları alanında potansiyel yeteneklerin gelişmesine imkân hazırlamak. Din ile felsefe ve sosyal bilimler ilişkisini kavratmak ve bu bağlamda, Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Din Felsefesi, İslam Felsefesi Ve Felsefe Tarihi gibi din bilimleri alanında bilgi sahibi kılmak. Arapça, Osmanlıca, İngilizce vb. dillerdeki klasik ve modern dinî metinleri asgari düzeyde okuyup anlayabilme yeteneğini kazandırmak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Lisans Programının temel amacı, din eğitiminin önemini kavramış, yeni öğretim yöntem ve tekniklerinden haberdar, öğrencilerine farklı dinlerdeki insanlara saygıyı aşılayan çağdaş, mesleğini seven ve kaliteli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri yetiştirmektir. Açılacak programdan mezun olacak öğrenciler, İlköğretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olabileceklerdir.

Bunun yanında mezunlar, bu programda ve eğitim bilimlerindeki lisansüstü programlarda öğrenimlerine devam ederek, dinin çağın gereklerine göre öğretiminin nasıl yapılabileceğiyle ilgili akademik çalışmalar yürüteceklerdir. Oluşacak olan akademik birikim dönütü, bölümün daha kaliteli ve çağdaş bir eğitim anlayışıyla öğretmen yetiştirmesine yardımcı olacaktır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum