Üniversitemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi Resmi Gazetede Yayımlandı

28 Aralık 14

Üniversitemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi teklifi ile 2013 yılı Kesin Hesabı TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri kapsamında görüşülerek kabul edilmiş olup, 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Hazırlık çalışmaları Temmuz 2014’de başlayan Üniversitemiz bütçe önerisi, 15 Ekim 2014 tarihinde tasarı haline getirilerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuş ve TBMM genel kurulunda da teklifimiz doğrultusunda aynen kabul edilmiştir. Buna göre Üniversitemiz 2015 Mali Yılı Bütçesi yaklaşık %41’i yatırım giderlerine ait olmak üzere toplam 94,532,000 TL olarak öngörülmüştür. Bu kapsamda 2016 Mali Yılı Bütçe teklifimiz 102,954,000 TL, 2017 Mali Yılı Bütçe teklifimiz ise 116,200,000 TL şeklinde olmuştur. 

Yıllar itibariyle Üniversitemizin bütçe gelişimine bakıldığında aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi 2007 yılında 13,351,000 TL olan bütçemiz, 2015 mali yılında yaklaşık 95,000,000 TL’ye yaklaşmıştır. Bununla birlikte Mali Yılı başlangıcında her yıl Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için öngörülen ve kesinleşen bütçenin, Mali Yıl sonu itibarıyla yılı bütçesinden yapılan harcama miktarını ifade eden Gerçekleşme Miktarı ile yılı başlangıç bütçesinin yıl sonu itibarıyla yapılan harcamalar toplamına oranı olarak ifade edilen Gerçekleşme Oranına (GO) bakıldığında; 2010 ve öncesinde ortalama %80’lerde bir Gerçekleşme Oranı söz konusu iken, 2014 Mali Yılı sonu itibarıyla bu oran %123’e yükselmiştir. Bir başka ifadeyle 2010 yılı ve öncesinde Üniversitemiz için ayrılan mali kaynakların ortalama %80’i kullanılmışken (hemen her konuda büyük ihtiyaçlarımız olmasına rağmen), bu gün itibarıyla bu oran, başta kampüs ve inşaatlarımıza yapılan yatırımlar sonucunda %123’e ulaşmıştır. 2014 Mali Yılı bütçe kanununda Üniversitemiz için kesinleşen bütçenin tamamı en reel şekilde kullanılmış, üzerine ise %23’lük ek bir kaynak sağlanmıştır. Gerçekleşme Oranındaki bu artış, Üniversitemizin son dönemlerde yaptığı yatırımlar, özellikle Kuzey ve Güney Kampüsler, Kamulaştırma, Kuzey Kampüs, Meslek Yüksekokulu, Merkez Laboratuvar, Teknokent ve ilçelerimizde devam eden inşaatlarımıza yapılan harcamaların sonucu olarak yansımaktadır.

Bu durum, Üniversitemizin ilgili birimlerince kaliteli projelerin hazırlanarak, Bakanlıklara sunulması ve ilimizin başta Milletvekilleri ve Belediye Başkanımız olmak üzere tüm siyasileriyle, STK’larıyla ve paydaşlarıyla kurulan yakın ve samimi diyaloğun sonucunda gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz, kamu kaynaklarının kullanımının en temel kuralı olan kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda harcamalar yapmış, özellikle yatırım bütçesinin Üniversitemiz bütçesinin en önemli unsuru olduğunun bilinci ile en akılcı yatırımlarda değerlendirmiştir. Bu kapsamda Kuzey Kampüste İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Merkez Yemekhane ve Altyapı İnşaatı yapım işi ihalesi 2014 yılında yapılmış olup, söz konusu binaların inşasına başlanmıştır. Bunlarla birlikte Merkezi Araştırma Laboratuvarı binası tamamlanmış olup, Meslek Yüksekokulu 1. Etap inşaatı ile Teknokent binası tamamlanmak üzeredir. Meslek Yüksekokulu 2. Etap inşaatı ile Sungurlu Meslek Yüksekokulu ve Alaca Meslek Yüksekokulu inşaatları da devam etmektedir. Ayrıca mevcut binaların bakım onarım ihtiyaçları da aksatılmadan karşılanmakta olup, makine-teçhizat, tefrişat, yayın, bilgisayar yazılım ve donanım alımları da ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bunlarla birlikte Güney Kampüs ile ilgili Master Plan çalışmaları devam etmektedir.

Üniversitemiz 2015 Mali Yılında, 38,500,000 TL’si yukarıda bahsedilen ve yıllara sari olan bu yatırımlar için olmak üzere toplam 94,532,000 TL bütçe öngörülmüştür. 2015 Mali Yılında da bu yatırımlar hız kesmeden devam edecek, gerek fiziksel altyapının iyileştirilmesi gerekse insan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmesi için bu kaynakların en akılcı şekilde kullanılması sağlanacak, bununla birlikte hem Kuzey Kampüsümüzde hem de Güney Kampüsümüzde Üniversitemiz, çağın gerektirdiği teknoloji ile donatılmış en modern yapılara kavuşturulmaya devam edecektir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum