Rakamlarla HİTÜ: Kurumsallaşmanın Bir Göstergesi Olarak Yönetmelik ve Yönergelerimiz

18 Şubat 18

Eğitim-öğretim süreci ve diğer iş veya işlemlerle ilgili kurumsal yapının en iyi şekilde oluşturulması, her türlü iş ve işlemlerin kanun ve tüzükler çerçevesinde yürütülebilmesi amacıyla, Üniversitemiz bir taraftan mevcut yönetmelik ve yönerge ile usul ve esaslarını güncellerken, diğer yandan da ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni yönetmelik ve yönergeler çıkarmaktadır. 

Eğitim-öğretim, idari ve akademik her türlü iş ve işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesinde yönetmelik ve yönergeler ile usul ve esaslar kurumsallaşma adına son derece önem arz etmektedir. Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Yönetmelikler Üniversitemiz Senatosu kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. 2011 yılında 8 olan Yönetmelik sayısı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve iş süreçleri ile ilgili diğer Kanunların Üniversitemizde uygulanmasına yönelik çalışmalar neticesinde %187’lik artışla 2017 yılında 23’e yükselmiştir. 

Yönergeler ise Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için ya da herhangi bir konuda izlenecek yolu belirleyen yazılı resmî belgelerdir. Bu kapsamda 2011 yılında 12 olan Üniversitemize ait Yönerge sayısı, 2017 yılına kadar Üniversitemiz Senatosu’nun kabul kabul ettiği 36 yönerge ile 48’e ulaşmış ve böylece toplam yönerge sayısında %300’lük bir artış gerçekleşmiştir.

Kurumlarda çeşitli iş ve işlemlerin uygulanması sürecinde uyulması gereken Usul ve Esaslar konusunda 2011 yılına kadar yapılmayan çalışmalara başlanmış ve 2017 yılına kadar çeşitli konularda 5 adet Usul ve Esaslar Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilmiştir. 

Kurumsallaşma ve kurum kültürünün oluşması, yapılan veya yapılacak işlemlerin ilgili Kanun ve Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması, yapılacak işlemlerin de belirgin olması adına Üniversitemizde yoğun çalışmalar devam etmekte ve güncel mevzuatlar da yakından takip edilmektedir. Mevzuatlar veya iş süreçlerinde ihtiyaç hâsıl olduğunda en kısa sürede komisyonlar oluşturularak çalışmalar yapılmakta ve gerekli değişiklik veya güncelleme işlemleri Üniversitemiz Senatosu kararı ile yapılmaktadır. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum