Fen Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Alımı

19 Eylül 11

            Aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına, belirtilen kontenjanlar dahilinde 19-20 Eylül 2011 tarihleri arasında özel öğrenciler alınacaktır.

 

ANABİLİM DALI

KONTENJAN

 

AÇIKLAMA

 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

 

 

10

 

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde düzenlenen özel öğrenci kabul koşulları gereğince alınacaktır

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 

10

 

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde düzenlenen özel öğrenci kabul koşulları gereğince alınacaktır

BİYOLOJİ

5

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde düzenlenen özel öğrenci kabul koşulları gereğince alınacaktır

KİMYA

5

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde düzenlenen özel öğrenci kabul koşulları gereğince alınacaktır

 

 

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesi :

      (1) Bir yükseköğretim lisans veya lisansüstü programından mezun veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir eğitim-öğretim yılı (iki yarıyıl) özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Ancak, belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda özel öğrenci başvurusu olduğu takdirde, sırasıyla not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Not ortalamasında eşitlik olması durumunda, sırasıyla, varsa ALES puanı ve KPDS, ÜDS ya da diğer yabancı dil sınavları puanları dikkate alınarak bir sıralama yapılır ve alınacak özel öğrenci belirlenir. Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her dönem en çok üç derse kayıt yaptırabilirler.

       (2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak Üniversite ve enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün kayıt ve kurallarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

        (3) Özel öğrencinin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir lisansüstü programa kabul edilmesi hâlinde; özel öğrenci olarak almış olduğu kendi anabilim veya bilim dalı ile ilgili derslerden yazılı başvurusu üzerine, katıldığı programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile alınan krediler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programında yer alan dersler yerine sayılabilir. Alınan zorunlu ve seçmeli dersler, lisansüstü programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler yerine sayılır.

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Lisans Diplomasının veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti

2- Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

3- 6 adet vesikalık fotoğraf (Mevzuata uygun çekilmiş)

4- Nüfus cüzdanı onaylı örneği

5- Erkek öğrenci adaylarından “Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kayıt olmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge

6- Fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi

 

Not: Başvurular şahsen yapılacaktır.

         İstenilen belgelerin aslı olmadığı takdirde noter onaylı suretleri getirilecektir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum