YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

02 Mart 17

Yükseköğretim kurumlarında yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenleyen 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılarak 01 Mart 2017 tarihli ve 29994 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikte yapılan değişiklikler;

1- Birden fazla tez danışmanı atamasının gerektirdiği durumlarda;

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

Hükmü ile ikinci tez danışmanı atamasının, üniversite kadrosundan veya üniversite dışından da doktora derecesine sahip kişilerden de olabileceği yer almaktadır.

2- Lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilerin mezuniyet tarihi konusunda;

Aynı Yönetmeliğin 11. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 23. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 29. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

3- Tezsiz yüksek lisans programı müfredatında;

“Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

Hükmü ile “Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.” İfadesinde 90 AKTS değeri 60 olarak değiştirilerek, Proje dersine AKTS verilmemiştir.

4- Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için,

Aynı Yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlelerinde, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması zorunluluğu “Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları” nı kapsamadığına ilişkin değişiklik aşağıdaki gibi yapılmıştır.

“Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”


İlgililere önemle duyurulur.


YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız

Değişiklik Öncesi YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum