Rakamlarla HİTÜ: Üniversitemiz Yüksek Bütçe Gerçekleşme Oranlarıyla Çalışmalarına Devam Ediyor

10 Haziran 18

Bilindiği üzere Üniversitelerimizin bütçesi, Cari Harcamalar kaleminde yer alan personel giderleri ile yatırım dışında kalan her türlü mal ve hizmet alımı giderleri için öngörülen bütçe Maliye Bakanlığınca; Yatırım Programımızda yer alan projeler için gerekli ödenekler ise Kalkınma Bakanlığınca onaylanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun tasarısı olarak sunulmakta ve Yüce Meclis’in kabulünden sonra bütçe tasarısı mali yıl bazında kanunlaşmaktadır. 

Üniversitemiz kurulduğu günden bu güne kadar Bütçe Kanunlarında Üniversitemiz için öngörülen Başlangıç Ödenekleri ile mali yıl içerisinde yapılan harcama rakamları dikkate alınarak hesaplanan Gerçekleşme Oranları izleyen tabloda verilmiştir:

Tablodan görüleceği üzere, 2011 yılı öncesi Üniversitemize ayrılan bütçenin tümü kullanılamazken, 2011-2017 döneminde, büyük bir hızla büyüyen Üniversitemizin artan ihtiyaçları karşısında gereksinim duyduğu parayı bulup, ihtiyaçlarımızı hızla gidermek için yaptığı yoğun çalışmalar sonucu ek ödenekler ilgili Bakanlıklardan temin edilmiş; buna bağlı olarak başlangıç bütçemizin üzerinde bir gerçekleşme oranı sağlanmıştır. 

40 yılın üzerinde bir geçmişi olan Üniversitemizin, akademik ve idari birimlerini planladığı kampüsler için gereksinim duyulan taşınmazın temini ve hemen tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bina ve benzeri fiziki altyapının kısa sayılacak bir sürede yapılması, Rektörlüğümüzün gayretleri ile birlikte, hiç şüphesiz devletimizin Üniversitemize vermiş olduğu büyük desteklerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Performansa dayalı bütçe

Bununla birlikte, Üniversitemiz her yıl Performans Esaslı Bütçe Taslağı hazırlamakta ve her mali yılsonunda da Performans Programına dayalı olarak Performans Raporu hazırlayıp ilgili Bakanlıklar ile birlikte kamuoyuna sunmaktadır. Geçmiş yıllarda Sayıştay ve diğer denetleyici kurumlar sadece mali uygunluk denetimi yaparken, son yıllarda yasa gereği mali uygunlukla birlikte süreç ve performans denetimi de yapmaktadırlar. 

Yukarıdaki tablodan da açıkça görüleceği üzere, Üniversitemizin elde etmiş olduğu pozitif yöndeki yüksek performansı, yatırım bütçemize olumlu olarak yansımaktadır. Rektörlüğümüzün bugüne kadar yapmış olduğu büyük özveriye dayalı yoğun çalışmalar, bundan sonra da devam edecektir.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum