Üniversitemiz Eğitim Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacaktır

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gün ile sınırlıdır.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, anabilim dalı ve “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, öğrenim durumlarını gösterir belgeler, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma, yayın  ve eserleri ile özgeçmişini kapsayan 6 (altı) adet dosya,  6 (altı) adet CD  hazırlayarak;

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi  Personel Daire Başkanlığı Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi  No:56 / ÇORUM

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttiği dilekçesine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, öğrenim durumlarını gösterir belgeler ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile özgeçmiş ve eserlerini kapsayan 4 (dört) adet dosya, 4 (dört) adet CD hazırlayarak;

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

 Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi  Personel Daire Başkanlığı Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi  No:56 / ÇORUM

 Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, lisans, yüksek lisans ve başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet dosya ve özgeçmiş ile eserlerini kapsayan 4 (dört) adet CD hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Daire Başkanlığı tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

DUYURULUR.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube