Yayınlanma Tarihi: 04 Haziran 2012 Pazartesi

Sektör Ustalık Birliklerinin Gelişmesi İçin Pilot Projeler Çağrısı

Değerli Öğretim Elemanları,

Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından “Sektör Ustalık Birliklerinin Gelişmesi İçin Pilot Projeler Çağrısı” teklif çağrısı yayınlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, ustalık eksikliği ve uyumsuzluğu sorunlarıyla karşılaşan ulusaşırı şirketlerin deneyimlerinden faydalanarak Avrupa Birliği’nin eğitim ve mesleki eğitim konularında geleceğe yönelik politikalar oluşturmasına ve bu politikaların uygulamasına yardımcı olmaktır.

Sektör Ustalık Birlikleri çerçevesinde eğitim dünyasından, işgücü piyasasından ve mesleki eğitim alanındaki karar alıcı gruplardan sektör özelinde uzmanlaşmış yapıların bir araya getirilmesi öngörülmektedir.

Projeler yeni, güncellenmiş ya da uyarlanmış sektör müfredatları, mesleki eğitim programları ve kalifikasyonları geliştirmeli ve bunların dağıtımını gerçekleştirmelidir. Projeler, değişen ustalık ihtiyaçlarını karşılamak üzere mesleki eğitimle ilgili yenilikçi yöntemler de geliştirebilirler.  Proje çıktıları sektörel kuruluşlar, işletmeler ile ilgili ulusal, bölgesel veya yerel idarelere etkin bir biçimde dağıtılmalıdır.

Sektör Ustalık Birliklerinin ECVET kredi aktarımı ve EQUAVET kalite güvencesi gibi ilgili Avrupa şeffaflık araçlarının ve kurallarının geliştirilmesini de dikkate almaları istenilmektedir.

Yalnızca aşağıda belirtilen sektör alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar bu teklif çağrısına başvuruda bulunabilirler:

 - Otomotiv sektörü

- Sağlık ve sosyal hizmetler

- Turizm ve yiyecek-içerecek hizmetleri

- Enerji dostu teknolojiler ve sürdürülebilir yapım işleri

- Havacılık

Projelerin seçiminde yukarıda belirtilen sektörlere göre dengeli dağılım gözetilecektir.

Projeler için son başvuru tarihi 16 Ağustos 2012’dir. Projeler 12 aydan az 24 aydan fazla olamaz. Proje faaliyetleri 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla uygulamaya geçirilecektir.

Proje çerçevesinde önerilecek Birlikler en az 7 ortak kuruluştan oluşmalıdır. 7 ortak kuruluşun 4 tanesi AB üyesi ülkelerden olmak koşulu ile en az 5 tanesinin Hayatboyu öğrenme programına dahil olan ülkelerden olması zorunludur.

 Birlikler aşağıda yer alan her gruptan en az bir ortak barındırmalıdır.

 A) Mesleki Eğitim sağlayan kuruluşlar

-  Yüksek öğretim kurumları dahil olmak üzere kamu veya özel sektör mesleki eğitim kuruluşları 

-  Eğitim alanında faaliyet gösteren araştırma merkezleri ve kurumları

B) Sektör Eksperlikleri

-  Sosyal Ortaklar

-  Sektörel ya da mesleki kuruluşlar

-  Ticaret ve Meslek Birlikleri (esnaf ve ticaret odaları kültürel ve yaratıcı yapılar, ustalık birlikleri ya da konseyleri, iktisadi kalkınma ajansları)

C) Eğitim ve Kurs alanında faaliyet gösteren yapılanmalar

- Mesleki eğitim alanında karar alıcı mekanizmalar

- Mesleki eğitim alanında hizmet veren kamu kurumları

- Derecelendirme, akreditasyon kurumları

- Danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren kuruluşlar

Toplam bütçesi 2 Milyon Avro olan hibe programı çerçevesinde her bir proje için maksimum 400.000 Avro hibe desteği verilecektir. Teklif çağrısına AB üyesi ya da Hayatboyu Öğrenme Programına dahil olan ülkelerde yer alan tüzel kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunabilecek kuruluşlar:

- Kamu ya da özel sektörde faaliyet gösteren mesleki eğitim kuruluşları,  okullar, merkezler, üniversiteler, danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren kuruluşlar, akreditasyon ya da derecelendirme kurumları

- Araştırma merkezleri ya da ustalık kurumları, ekonomik, sosyal ya da mesleki konularda araştırma yapan kurum veya ajanslar.

- Büyük İşletmeler, KOBİ’ler, uçak endüstrisinde yer alan kuruluşlar

- Ticaret birlikleri (odalar, birlikler)

- Sosyal partnerler (iş, işveren ve meslek federasyonları)

- Ulusal, bölgesel ve yerel özel ya da kamu kurum ve kuruluşları

- Kültürel ya da yaratıcı yapılanmalar

Başvuru dokümanları ve detaylı bilgiler http://www.ab-ilan.com/yeni-duyurular/sektor-ustalik-birliklerinin-gelismesi-icin-pilot-projeler-cagrisi-008092.html adresinde yer almaktadır.

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube