Üniversitemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kontenjanları

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Üniversitemiz yükseköğretim programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrenciler için başvuru koşulları, istenen belgeler, başvuru tarihi ve yerleri, sonuçların ilanı ile kontenjanlar aşağıda belirtilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

1- Hitit Üniversitesi yükseköğretim programlarında yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Yatay Geçiş İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılır.

Bu doğrultuda:

a) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

b) Yatay geçiş başvurusu yapacak olan öğrencilerin bulundukları diploma programındaki almış oldukları tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.

c) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

d) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

e) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

f) Değerlendirme esnasında adayların başarı notlarının eşitliği halinde Yükseköğretim Kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildikleri puanlara göre eşitlik bulunan adaylar arasında sıralama gerçekleştirilir. ÖSYM tarafından sınavsız geçiş yoluyla diploma programlarına yerleştirilen adayların başarı notlarının eşitliği halinde ise ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına göre eşitlik bulunan adaylar arasında sıralama gerçekleştirilir.

g) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.

h) Lisans programlarına yatay geçiş için gereken not ortalaması başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece başarı koşullarını sağlayan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

i) Önlisans programlarına yatay geçiş için gereken not ortalaması başarı şartını sağlayamayan ancak ÖSYM tarafından sınavsız geçiş yoluyla diploma programlarına yerleştirilen adayların öncelikle geçiş yapmak istediği diploma programının ağırlıklı ortaöğretim başarı puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde yatay geçiş yapan adaylardan sonra merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adayların başvurusu kabul edilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece başarı koşullarını sağlayan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

 

İSTENEN BELGELER:

1- Onaylı transkript (Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır.)

2- Not değerlendirme sistemi, 4’lü veya 100’lük sistemden farklı ise, 100’lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi.

3- Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı (ders içeriği) kur tanımı.

4- İçeriğinde yatay geçiş yapmak istenilen programın belirtildiği dilekçe.

5- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

Not : Eksik belge ve geç yapılmış başvurular, işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU TARİHİ – YERLERİ, SONUÇLARIN İLANI

Başvuru Tarihleri: 04/07/2012-10/08/2012

Başvuru Yerleri: Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri ile Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri

Sonuçların İlanı: 10-17/08/2012 tarihinde Üniversitemiz internet sitesinde duyurulacaktır.

* Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilerin kayıtları 03-07/09/2012 tarihleri arasında yapılacaktır.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube