Yayınlanma Tarihi: 27 Kasım 2013 Çarşamba

Üniversitemizde “Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı”na YÖK Onayı

Enstitüler bünyesinde lisansüstü programlar açılması konusundaki teklifler 05/11/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. Maddeleri, 3843 sayılı Kanun’un 14. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde “Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı”nın açılması uygun görülmüştür.

Günümüzde lisansüstü eğitiminin, bireylerin iş ve sosyal yaşamlarındaki önemli rolü yadsınamaz. Gerek uzmanlaşma ve gerekse farklı disiplinlerden birinde de iş yapabilme yeteneği kazanma açısından önemi her geçen gün daha fazla ortaya çıkan lisansüstü eğitimde Üniversitemiz,  gerek eğitim kalitesinin artırılması noktasında ve gerekse daha fazla programla daha fazla öğrenciye eğitim verme noktasında önemli mesafeler kat etmiştir. Lisansüstü programların bir üniversite için de son derece önemli olduğu, AR-GE çalışmalarının yapılması ve toplumsal sorunların çözümü noktasında bu programların büyük bir role sahip olduğu düşünülerek, son yıllarda Üniversitemizde ön lisans ve lisans bölüm/programlara ek olarak pek çok yeni lisansüstü program açılmaktadır. Üniversitemizde 2010 yılında Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerimizde toplamda 2’si doktora olmak üzere 10 ayrı programda lisansüstü eğitim verilirken, bugün itibariyle 6’sı doktora olmak üzere 21 programda eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.


 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca açılması onaylanan Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı ve kapsamı;

Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı yüksek lisans programı; toplumsalı anlamak, toplumsal olana bilimsel açıdan yaklaşmak, devlet ve devletlerarası iktidar ilişkilerinden iktidarın gündelik hayatın içindeki yansımalarına ve toplumsal süreçlere değin geniş bir alanı kapsamaktadır. Siyaset bilimi ve sosyal bilimler birbirleriyle alakalı iki disiplin olarak, siyasal-yönetsel ve sosyal konuların eleştirisi ve analizi üzerine yoğunlaşır. Sosyal bilimler daha geniş bir disiplindir ve temel ilgisi toplumsalı anlamaya yönelmekte, toplumsala ait verileri bilimsel bilgiye dönüştürme süreçlerinde epistemolojik, ontolojik ve metodolojik yaklaşımları açıklamaktadır. Siyaset Bilimi disiplini ise iktidara odaklanarak kaynakların ve değerlerin dağıtımı, çıkarların uzlaşması, kamusal işlerin düzenlenmesi başta olmak üzere siyasal tartışmaları ve süreçleri inceler. Bir yandan iktidar, meşruiyet, otorite, demokrasi, sınıf, ulus, kimlik gibi kavramların; diğer yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, toplumsal hareketler, uluslararası örgütler gibi oluşumların üzerinde durur. Bu bilim dalı, Yönetim Bilimleri, Kent ve Çevre Bilimleri ile Hukuk Bilimleri Bilim Dallarının inceleme alanlarıyla da bağlantılı araştırmalara zemin hazırlamaktadır. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube