Yayınlanma Tarihi: 19 Haziran 2014 Perşembe

TÜBİTAK - Yurtiçi Lisansüstü Burs Programı


T.C. vatandaşı olup bir devlet veya vakıf üniversitesinde Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak isteyen son sınıf lisans öğrencilerine; lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları koşuluyla, programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde mezun olmak şartıyla burs verilir.

Tam burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 1.000 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 1.800 TL/Ay’dır. Kısmi burs miktarı yüksek lisans bursiyeri için 400 TL/Ay ve doktora bursiyeri için 500 TL/Ay’dır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyeri için ek burs 500 TL/Ay’dır. Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.

Ayrıca Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen, doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans ve doktora bursiyerleri için teşvik bursu 1.000TL/Ay’dır. Öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan, doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için teşvik bursu 150TL/Ay, doktora bursiyerleri için 200TL/Ay’dır. Fen Bilimlerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına geçen doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 300TL/Ay, doktora bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 500TL/Ay’dır. Öncelikli alanlara ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan doktora öğrenimine devam edecek yüksek lisans bursiyerleri için kısmi teşvik bursu 50TL/Ay, doktora bursiyeri için 100TL/Ay’dır. Bu bilgilere göre burs miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BURS MİKTARLARI TABLOSU

 

Yüksek Lisans

Doktora

Burs Türü

YL Burs Miktarı
Tam/Kısmi
(TL/Ay)

Doktora Teşvik Bursu
Tam/Kısmi
(TL/Ay)

Doktora Burs miktarı*
(TL/Ay)

Temel Burs

1.000 / 400

1.500 / 400

1.800 / 500

Öncelikli Alanlarda

1.000 / 400

1.650 / 450

2.000 / 600

Sanayiye yönelik

1.000 / 400

1.650 / 450

2.000 / 600

Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş

1.000 / 400

2.500 / 700

2.800 / 1.000

Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Ekim burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir.

Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemeler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde de yapılabilir. Bursiyerler ödeme şekline itiraz edemezler.

ÖDEMELERLE İLGİLİ KURALLAR

Tam burs almakta iken başka bir yerden gelir sağlamaya başlayan bursiyerler kısmi burslu statüye, kısmi burs almakta iken sağlamakta oldukları gelirinin/gelirlerinin kesildiğini belgeleyenler de tam burslu statüye geçirilirler.

Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya devam edeceklerini taahhüt ederek aylık ek burs alanlardan,  mezuniyet tarihi itibariyle en geç bir yıl içerisinde bir doktora programına kayıt yaptırmayanlara ödenmiş olan ek burslar yasal faiziyle birlikte geri alınır. Tezli yüksek lisans sonrası doktoraya devam edeceklerini taahhüt ederek Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik Bursu alanlardan mezuniyet tarihi itibariyle en geç bir yıl içerisinde BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun belirlediği desteklenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında bir doktora programına kayıt yaptırmayanlara ödenmiş olan ek burslar ve teşvik bursları yasal faizi ile birlikte geri alınır. Desteklenen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanları dışında bir programda doktora yapılması halinde sadece ödenmiş olan teşvik bursları yasal faiziyle birlikte geri alınır.

Bursiyerin tam burslu statüden kısmi burslu statüye ya da kısmi burslu statüden tam burslu statüye geçmesi gibi durumlarda bir ay 30 gün kabul edilerek mahsuplaşma yapılır.

Üniversitelerin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) kabul edilmesi nedeniyle veya askerlik, doğum, hastalık gibi geçerli bir sebeple kayıt donduranlara bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri, akademik çalışmaya yeniden başlanıldığının belgelenmesi halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi tezli yüksek lisans için azami iki, doktora için azami dört dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Bursiyerlikleri devam ederken kayıtlı oldukları akademik programla ilgili eğitim ve/veya araştırma amacıyla, yurt içindeki herhangi bir kamu kurumundan burs alarak, yurt dışına gidenlerin ödemeleri durdurulur. Bu durumdaki bursiyerlerin azami bitirme süresi yurt dışında kaldığı süre kadar uzatılır. Yurt içinde herhangi bir kamu kaynağından desteklenmeden yurt dışına giden bursiyerlerin ödemeleri kayıt dondurma süreleri dahil devam ettirilir.

TÜBİTAK’ın yürüttüğü diğer programlardan ya da desteklediği projelerden burs, destek, ücret, vb. hakkı elde edenler, aynı anda bu programdan desteklenemezler. Yurt İçi Lisansüstü Burs Programından desteklenmekte iken diğer TÜBİTAK bursunu, desteğini, ücretini vb. tercih edenlerin bu süre bursiyerliklerine sayılmak kaydıyla taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam eder. Almakta oldukları diğer TÜBİTAK bursu, desteği, ücreti vb. bursiyerlik süreleri dolmadan kesilenler, başvurmaları halinde Yurt İçi Lisansüstü Burs Programındaki kalan bursiyerlik sürelerini tamamlayabilirler. TÜBİTAK’tan bir ayı geçmeyen yurt içi-yurt dışı kurs, seminer vb. desteği almak yurt içi lisansüstü bursunun durdurulmasını gerektirmez. 

TÜBİTAK’ta ve bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuramazlar. Burs almakta iken TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmaya başlayanların bursları, işe başladıkları ay itibariyle kesilir. Bu durumda olanların taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam eder. TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde işe başladığından ötürü bursu kesilip de bursiyerlik süreleri dolmadan işten ayrılanların bursları bir daha başlatılmaz.

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı bursiyeri olup da henüz ödemeleri başlatılmadan MEB, YÖK veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı lisansüstü bursu kazanmış olanların yurt içi veya yurt dışı bursundan birisini tercih etmesi gerekir.

Bu programdan tezli yüksek lisans bursu almakta iken eğitiminin ilk yılı içinde MEB, YÖK veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı yüksek lisans bursu kazananlara veya bu programdan doktora bursu almakta iken eğitiminin ilk iki yılı içinde MEB, YÖK veya Türkiye’deki diğer kurumlardan ya da yurt dışından yurt dışı doktora bursu kazananlara yapılan ödemeler, burs kazandıklarını taahhüt senedindeki süreye uyarak bildirmeleri ve yurt dışındaki yüksek lisans programlarını en çok 3 (üç), doktora programlarını en çok 5 (beş) yılda tamamlayacaklarına dair ek taahhütname verip bu taahhütlerini yerine getirmeleri kaydıyla geri alınmaz. Aksi halde haklarında senet hükümleri uygulanır. 

Kimler Başvurabilir?

YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMLARI İÇİN;

 • Programa kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere belirlenen genel ve özel koşulları sağlayan aşağıdaki durumdaki kişiler başvuru yapabilir:  
   
 • Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar, (2228-A programı)
   
 • Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar, (2210-A programı)
   
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik bursu için Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde lisans eğitimine devam edip veya lisans eğitimini tamamlamış olup bu ilanda belirtilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında tezli yüksek lisans derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden yarıyılda kayıt yaptıracak olmak,(2210-B programı)
   
 • Öncelikli alanlara veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda yüksek lisans tezi hazırlayanlar,(2210-C ve 2210-D programları) desteklenir.

Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar başvuru yapamaz. Öncelikli alanlar ve sanayi teşvik bursuna başvurabilmek için tez konusunun ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş olması gerekir.

Daha önce bu programdan aynı öğrenim türü için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar). Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.

ÖZEL KOŞULLAR

 • Başvuru yapacak olanların genel koşulların yanında başvuracakları burs programının aşağıda belirlenen özel koşullarını da sağlamaları gerekmektedir.
 • Öncelikli alanlara yönelik teşvik bursu ve sanayiye yönelik teşvik bursu için yüksek lisans tez aşamasında olmak ve tez önerisinin ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş olması (2210-C ve 2210-D programları)
 • Kabul edilen tez konusunun öncelikli alanlar teşvik bursu için bu ilanda belirtilen öncelikli alanlar içerisinde yer alması (2210-C programı)
 • Kabul edilen tez konusunun sanayiye yönelik teşvik bursu için sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip olması, (2210-D programı)
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik bursu için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’nda yerleştirildiği programın puan türü sıralamasında ilk 50 bin içerisinde yer almak (2210-B programı)

DOKTORA BURS PROGRAMLARI İÇİN;

 • Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar (2228-A programı)
   
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik bursu için; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde lisans eğitimine devam edip veya lisans eğitimini tamamlamış olup bu ilanda belirtilen Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında doktora derecesi veren bir programda kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden yarıyılda kayıt yaptıracak olmak (2211-B programı)
   
 • Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar (2228-B programı)
   
 • Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar (2211-A programı)
   
 • Öncelikli alanlarda veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda doktora tezi hazırlayanlar (2211-C ve 2211-D programları) desteklenir.

Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar başvuru yapamaz. Öncelikli alanlar ve sanayi teşvik bursuna başvurabilmek için tez konusunun ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş olması gerekir.

Daha önce bu programdan aynı öğrenim türü için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar). Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.

ÖZEL KOŞULLAR

Başvuru yapacak olanların genel koşulların yanında başvuracakları burs programının aşağıda belirlenen özel koşullarını da sağlamaları gerekmektedir.

 • Öncelikli alanlara yönelik teşvik bursu ve sanayiye yönelik teşvik bursu için doktora tez aşamasında olmak ve tez önerisinin ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş olması, (2211-C ve 2211-D programları)
   
 • Kabul edilen tez konusunun öncelikli alanlar teşvik bursu için bu ilanda belirtilen öncelikli alanlar içerisinde yer alması (2211-C programı)
   
 • Kabul edilen tez konusunun sanayiye yönelik teşvik bursu için sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip olması, (2211-D programı)
   
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Teşvik bursu için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’nda yerleştirildiği programın puan türü sıralamasında ilk 50 bin içerisinde yer almak (2211-B programı)

Burs programlarına başvuruda bulunacak kişilerden istenecek belge ve formlar program ilanında belirtilmiştir.

İstenen belgelere dair detaylı bilgi ayrıca online başvuru aşamasında eBİDEB üzerinde belirtilecektir.

Başvuru Tarihleri

YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMLARI İÇİN;   

2228-A Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı

Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014

2210-A Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014

2210-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı

Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014

2210-E Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı

Bahar yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 28 Şubat-14 Mart 2014

Güz yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 29 Eylül-10 Ekim 2014 

2210-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

ve 

2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Yaz Dönemi: 1 Temmuz -31 Temmuz 2014

Güz Dönemi: 3 Kasım-28 Kasım 2014

DOKTORA BURS PROGRAMLARI İÇİN;

2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri için Doktora Burs Programı

Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014

2211-A Yurt İçi Doktora Burs Programı

Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014

2211-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı

Güz dönemi: 20-30 Ekim 2014

2211-E Doğrudan Doktora Burs Programı

Güz yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 29 Eylül-10 Ekim 2014 

2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Doktora Burs Programı

ve

2211-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Doktora Burs Programı 

Yaz Dönemi: 1 Temmuz-31 Temmuz 2014

Güz Dönemi: 3 Kasım-28 Kasım 2014

Adaylar, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar (Saat 17:30’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalamak ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklamakla yükümlüdürler. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube