Yayınlanma Tarihi: 20 Haziran 2014 Cuma

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı - 2014 Yılı Teknik Destek Programı

Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle; 

 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi, 
 • Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi, 
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması, 
 • Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir.

Programın Öncelikleri

Herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirmemek koşuluyla, ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek Eğitim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme, Danışmanlık sağlama, Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerde teknik destek sağlayabilir.

Toplam Bütçe ve Destek Miktarları

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans, destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlayacaktır. Ajans personellerinin uzmanlık konuları dışında olan konularda eğitim talep edilmesi görevlendirilecek personelin zaman bakımından uygun olmadığı hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Hizmet alımının satın alma ve ödeme işleri ajans tarafından yürütülecek ve gerçekleştirilecektir. Teknik Destek başvurusunda bulunan kurumun ihtiyaçları ile verilecek olan Teknik Desteğin içeriğinin tam olarak örtüşmesi için başvuru sahibi tarafından hazırlanan ve başvuru dosyasında yer alan teknik şartname, eğitim müfredatı ve proforma faturaların tam ve eksiksiz şekilde hazırlanmış olması önemlidir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV Dahil) 15.000 TL'yi aşamaz. 2014 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 350.000 TL'dir

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu kurum ve kuruluşları, 
 • Yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler, Mahalli İdare Birlikleri v.b.) 
 • Üniversiteler (Fakülte, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, Araştırma Merkezi) 
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
 • Sivil Toplum Kuruluşları, 
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 
 • Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri, 
 • Kar amacı gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler;

2014 Yılı Teknik Destek Programı için başvurular KAYS üzerinden alınmaya başlamıştır. Program ile ilgili Başvuru Rehberi, Kullanıcı Kılavuzu, Teknik Destek Takvimi, Sunulması Gereken Belgeler ve diğer ekler aşağıda yer almaktadır. Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde yapılır. 

Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralıkdönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir. Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık ve Şubat ayları ise öngörülen destek uygulama aylarıdır. (Bkz. TD Takvimi) Başvuru sahiplerinin; proje başvurularını internet ortamında KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılmaları gerekmektedir. 

KAYS’a ajans internet sitesi (www.oka.org.tr) üzerinden ulaşılabilir. Başvuru yapabilmek için KAYS’a kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portal’ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. Online başvuru tamamlandıktan sonra, KAYS üzerinden alınan başvuru formunun matbu çıktısının her sayfası ve başvuru sahibi beyanı, başvuru sahibi kurumun en üst yetkili amiri tarafından, varsa ortakların ortaklık beyanı ortak kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanmalı ve 1 asıl (kırmızı dosyada), 1 kopya (mavi dosyada) halinde, başvuru evraklarının tamamını içeren CD ile birlikte Ajansa elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

 

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube