Yayınlanma Tarihi: 08 Temmuz 2014 Salı

Avrupa Komisyonu COSME - Entrepreneurship Education Çağrısı

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB COSME Programı ulusal koordinatörüdür. COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

 • KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,
 • Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
 • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
 • Girişimciliğin teşvik edilmesi, amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

COSME Programı’nın alanlarından işletmeler ve girişimciler iş ortamının iyileştirilmesi için ortaya onulan “Çerçeve koşulların geliştirilmesi” başlığı Girişimcilikle de ilgilenmektedir. Bu alan dahilinde Avrupa Komisyonu tarafından “COS-WP2014-4-06 Entrepreneurship Education (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative) ” çağrısı yayımlanmıştır.

COSME Programı’nın alanlarından işletmeler ve girişimciler iş ortamının iyileştirilmesi için ortaya onulan “Çerçeve koşulların geliştirilmesi” başlığı girişimciliğin geliştirilmesi ile de ilgilenmektedir. Bu alan dahilinde Avrupa Komisyonu tarafından “COS-WP2014-4-06 – “Entrepreneurship Education (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative)” çağrısı yayımlanmıştır.

Girişimcilik Eğitimi; insanları, kendilerine koydukları hedefleri başarmaları ve başarılarla dolu bir hayat sürmeleri için ihtiyaçları olan bakış açısına, bilgiye, yeteneğe ve sorumluluk bilincine sahip girişimci bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Girişimcilik Eğitimi’nin başlıca hedefleri;

 • Girişimcilik zihniyeti ve tutumu oluşturmaya temel olan kişisel özellikleri ve yetenekleri (yaratıcılık, inisiyatif alma, risk kabulü, kendine güven, bağımsızlık vb.) inşa etmek,
 • Kendi işletmesine sahip olma ve muhtemel kariyer seçenekleri hakkında öğrencilerin farkındalıklarını artırmak,
 • Öğrencilerin proje çalışmalarında ve/veya sınıf dışı aktivitelerde (öğrencileri iş dünyası veya bölge halkı ile bağlayacak) yer alabilecekleri uygulama temelli metodlar kullanmak,
 • Kendi işine sahip olmak ve kendi kendini yönetmek için gerekli temel ticari becerileri sağlamak, ve nasıl başarılı bir şekilde ticari veya sosyal girişim başlatıp geliştirebilecekleri hakkında bilgi vermek.

Çağrının Amacı:

Bu proje teklif çağrısının amacı; Girişimcilik 202 Eylem Planında yer alan teklif çağrıları ile uyumlu olarak, mevcut Avrupalı ve ulusal uzmanları biraraya getiren bir “Pan-Avrupa Girişimcilik Öğrenim Açılımı” geliştirmektir. Bu eylem planı; girişimcilik eğitimini geliştirmeye ve bu bölgede AB düzeyinde derinlemesine işbirliği yapmaya istekli politika belirleyiciler ve uzmanlardan oluşan ağı desteklemekte ve cesaretlendirmektedir.

Bu çağrı 2012 ve 2013 yıllarında Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı (CIP) kapsamında finanse edilen eylemleri sürdürmektedir. 2012 yılında bir proje teklif çağrısı yayımlanmıştır ve şu anda 7 adet Avrupa projesi desteklenmektedir. Finanse edilen bu projelerin hedefleri, eğitmenler için online platformlar geliştirmek ve girişimcilik yeteneklerinin değerlendirilmesi için araçlar tanımlamaktır. Dahası girişimcilik eğitimi stratejilerinin ve ölçümlerinin etkisi üzerine yeni bir çalışma başlatılmıştır. Bu çağrı kapsamında ödüllendirilecek olan teklif, aynı zamanda bu faaliyetlerin sonuçlarına göre belirlenecektir.

Hali hazırda Avrupa’da okullarda ve üniversitelerde girişimcilik eğitimine katkıda bulunan bir takım uyumlu stratejiler ve ölçümler vardır. Ancak bu eylem, Girişimcilik 2020 Eylem Planı ve Yeniden Düşünme Eğitimi üzerine Komisyon Tebliği ile uyumlu, eğitim sistemlerinde temel olacak bir öğrenim türü yaratmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Mevcut çağrı hakkında bilgiler:

 • Avrupa düzeyinde ve üye ülkelerde bilinen girişimcilik eğitimi için bir ağ kurmak için gereken yeterli süre üç yıl olarak önerilmektedir. Bu ağ, girişimciliği tanıtma çalışmalarının bir parçası olmayı kendine görev edinen kuruluşların direk alakası sonucunda neticelenecek olan AB fonlamasının ardından sürdürülebilir olmalıdır.
   
 • Çağrı teklifi aşağıdakilerle sonuçlanmalıdır;
   
 • Bir ağ oluşumu,
   
 • Online bir araç oluşumu,
   
 • Çalıştaylar ve eş düzeyde öğrenme aktivitelerinin organizasyonu, 
   
 • Girişimcilik öğrenimi için model bir pan-Avrupa merkezi test edilmesi ve oluşturulması.
   
 • Girişimcilik 2020 Eylem Planı, aşağıdaki göstergeler yardımı ile ölçümlenecektir;
   
 • Ağa katılan üye sayısı ve katılımcıların büyüklüğü ile kalitesi (kullanıcı sayısı, dokümanın ulaşılabilirliği ve açıklığı, bağlantı türleri ve yoğunluğu vb.),
   
 • Ağın faaliyetlerinden faydalanacak ülkelerin sayısı,
   
 • Önerilen ve yayılan ilham verici politika uygulamalarının bağlantısı, kalitesi ve sayısı,
   
 • Sosyal yardım faaliyetlerinin sayısı,
   
 • Avrupa genelinde girişimcilik eğitiminin değerlendirilmesine ve ölçümüne aktif katkı,
   
 • AB fonlamasından ve 3 yıllık proje süresinin bitiminden sonar faaliyetlerin devamı (sürdürülebilirlik).
   
 • Önerilen faaliyetler şunlardır;
   
 • Bir ağ kurulması,
   
 • Bir interaktif online araç yaratılması,
   
 • Doğru uygulama prezentasyonu,
   
 • Eş düzey öğrenme,
   
 • Bilgi toplayan ve değerlendiren dokümanlar oluşturulması.

Çağrı için son başvuru tarihi 20 Ağustos 2014’tür (Brüksel saatiyle saat 17:00:00). Çağrı metninde verilen takvime göre başvurular 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında değerlendirilecek olup, Ekim/Kasım ayında başvuru sahiplerine bilgi verilecek, Aralık’ta hibe anlaşmaları imzalanacaktır. Ocak 2015’te ise projeler başlatılacaktır.

Toplam bütçe 350.000 AVRO olup, tek bir proje için hibe desteği sağlanacaktır.

Başvuru sahibi kuruluşlar mutlaka tüzel kişilikler  olmalıdır. Bunun yanında tamamen ya da kısmen kamu veya özel kuruluşlar olabilir; özel kuruluşlar yasa ile kurulmuş olmalıdır.

Başvuru sahipleri;

 • Ulusal ya da bölgesel merciler ( en az 7 ülkeyi temsil eden)
   
 • Uluslararası kuruluşlar (en az 7 ülkede faaliyet gösteren)
   
 • İlk iki tanım dışında kalan organizasyonlar (kamu idareleri, yerel merciler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, dernekler) olabilir.

Her türlü detay ve ilgili dökümanlar http://ec.europa.eu/easme/entedu_en.htm web sitesi adresinden edinilebilir. Bu web sayfasında, ilerleyen günlerde başvuru sahiplerinin Katılımcı Portalına erişebileceği, ilgili verileri online olarak doldurabilecekleri ve gerekli tüm dokümanları yükleyebilecekleri bir link verilecektir. Başvuru sahiplerinin elektronik olarak başvurularını teslim etmeden önce Başvuru Klavuzunu okumaları faydalı olacaktır.

Çağrı ile ilgili her türlü soru EASME-COSME-ENTEDU-CALL-2014@ec.europa.eu e-posta adresine sorulabilir. Avrupa Komisyonu, bu eposta kutusuna atılan soruları periyodik olarak yukarıdaki web adresinde yayınlamaktadır.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube