Yayınlanma Tarihi: 25 Ağustos 2014 Pazartesi

TÜBİTAK ARDEB 1003 Programı Kapsamında 20 Yeni Çağrı Açıldı


TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda, 08/08/2014 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 6 ana alanda 20 adet proje çağrısı açılmıştır.1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 19/09/2014 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Açılan çağrılar ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

BT0204 - Mobil İletişim Teknolojilerinde Güvenlik Çağrısı

Bu çağrı kapsamında akıllı mobil cihazlar aracılığıyla erişilen ve elektronik ortamda sunulan servislerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışması için Mobil İletişim Teknolojilerinin kullanıldığı, araştırma bileşeni yüksek, özgün ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0205 - Mobil İletişim İçin Heterojen Ağ Teknolojileri Çağrısı

Bu çağrı kapsamında geniş band şebekelerde heterojen ağ kullanımı, dinamik spektrum erişim teknikleri ve yazılım tanımlı ağlar konularına yönelik çözümler sağlayan, araştırma bileşeni yüksek, özgün ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0501 - Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler Çağrısı

Bu çağrı kapsamında RF-MEMS ve bileşenleri, mikrobolometre tipi soğutmasız kızılötesi dedektör dizinleri ve MEMS/NEMS tabanlı biyolojik ve kimyasal sensörler geliştirilmesi amacıyla projelerin desteklenmesi hedeflenmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0502 - Ekran Teknolojileri Çağrısı

Bu çağrı kapsamında, hem yakın gelecek için LCD teknolojisinin sunduğu avantajlardan yararlanabilecek bilimsel ve teknolojik çözüm getiren, hem de yine LCD’ye alternatif teknolojilerin de gelişimine zemin oluşturan proje önerileri desteklenecektir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0601 - Akıllı Şebeke Sistemleri Çağrısı

Bu çağrı ile akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşen ve teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

EN0304 - Yüksek Verimli Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

EN0401 - Yeni Nesil Yüksek Isıl Dirence Sahip Yalıtım ve Yapı Malzemeleri ile Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı kapsamındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

GD0301 - Hammadde ve Atıklarından Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin İyileştirilmesi Çağrısı
GD0302 - Biyoteknolojik Yöntemlerle Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin İyileştirilmesi Çağrısı
GD0303 - Gıda Katkı Maddelerinin/Yardımcı Maddelerin Tespiti Amacıyla Yenilikçi, Hızlı Analiz ve Yöntemlerin Geliştirilmesi Çağrısı

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası eğilim, ihtiyaçlar ve ülkemizin rekabet edebilirliği dikkate alınarak “Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddeler” konusunda yukarıda belirtilen 3 alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (GD0301,GD0302GD0303).

OT0103 - Hibrit Elektrikli Araçlara Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı Çağrısı

OT0201 - İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi Çağrısı

Otomotiv alanında “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere yukarıda belirtilen başlıklarda çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (OT0103OT0201).

OT0104 - Elektrikli Araçlar İçin Altyapı Teknolojileri Çağrısı

Elektrikli araçlara yönelik altyapı teknolojileri ile ilgili özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0101 - Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi Çağrısı

SB0102 - Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Sağlık teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yeni çağrı programları başlatılmıştır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (SB0101SB0102).

SB0204 - Biyomedikal Sensör Teknolojileri Çağrısı

Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SU0301 - Havza Su Bütçesi Bileşenlerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem ve Teknoloji Geliştirme Çağrısı

SU0302 - Havza Su Yönetiminde Bütünleşik Modelleme Çağrısı

SU0303 - Havza Ölçeğinde Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönetimi Çağrısı

SU0304 - Havza Ölçekli Sürdürülebilir Su Kullanımı Çağrısı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında su alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Bütünleşik Su Havzaları Yönetimi çalışmalarının desteklenmesine yönelik yukarıda belirtilen başlıklarda yeni çağrılar açılmıştır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (SU0301SU0302SU0303SU0304).

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube