Yayınlanma Tarihi: 03 Eylül 2014 Çarşamba

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri

2014 - 2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinde sistem yoğunluğu göz önünde bulundurularak eğitim birimlerinin ders kayıtlanma başlangıç ve bitiş tarihleri farklı günlere dağıtılmıştır.

Öğrencilerimizin sistemdeki ders kayıt işlemlerini ancak belirlenen tarih ve zamanlarda yapabileceklerinden bilgi sisteminde yayınlanmış derslerini kontrol etmeleri, tespit edilen konuları, mesaj olarak sistemden bildirmeleri kayıtlanma işlem sürecini hızlandıracaktır.

Görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkür eder,  Yeni dönemde ders ve çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

EĞİTİM BİRİMLERİNİN DERS KAYITLANMA BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHLERİ

Birim Adı

Başlangıç Tarihi-Saati

Bitiş Tarihi-Saati

İlahiyat Fakültesi

03 Eylül 2014 - Saat: 00:05

12 Eylül 2014- Saat: 23:59

Sağlık Yüksekokulu

03 Eylül 2014 - Saat: 00:05

12 Eylül 2014 - Saat: 23:59

İskilip MYO

03 Eylül 2014 - Saat: 00:05

12 Eylül 2014 - Saat: 23:59

Alaca MYO

03 Eylül 2014 - Saat: 00:05

12 Eylül 2014 - Saat: 23:59

Osmancık Ömer Derindere MYO

03 Eylül 2014 - Saat: 00:05

12 Eylül 2014 - Saat: 23:59

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

04 Eylül 2014 - Saat: 13:00

12 Eylül 2014 - Saat: 23:59

Fen Edebiyat Fakültesi

05 Eylül 2014 - Saat: 13:00

12 Eylül 2014 - Saat: 23:59

BESYO

05 Eylül 2014 - Saat: 13:00

12 Eylül 2014 - Saat: 23:59

Sungurlu MYO

05 Eylül 2014 - Saat: 13:00

12 Eylül 2014 - Saat: 23:59

Meslek Yüksekokulu

06 Eylül 2014 - Saat: 13:00

12 Eylül 2014 - Saat: 23:59

Mühendislik Fakültesi

08 Eylül 2014 - Saat: 13:00

12 Eylül 2014 - Saat: 23:59

 

GÜZ YARIYILI DERS KAYITLANMA ESASLARI

Kayıt Yenileme

MADDE 7 - (1) Öğrenci her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre normal öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir. Bu durumdaki öğrenci bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre ders kaydını yaptırır. Bunlardan birini yerine getirmemiş olan öğrencinin ders kaydı yapılmaz.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Öğrenci, kayıt yenileme işlemini kendisinin yapması mümkün olmadığı durumlarda yazılı olarak belirlediği vekili aracılığıyla da kaydını yaptırabilir.

(3)   Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenileyemeyen öğrenci, mazereti İlgili Birim Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenileyebilir.

(4)      Kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5)   Herhangi bir nedenle kaydını yenilemeyen öğrencinin o yarıyılı/yılı azami öğrenim süresine dahil edilir. Bu durumdaki öğrenci, öğrencilere tanınan haklardan yararlanamaz.

(6)    2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami süreler içinde mezun olamayan öğrenci, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrencinin, öğrencilik statüsü devam eder. Ancak ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama (varsa) hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz.

(7)   Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen eşdeğer ders veya derslere kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenci, mezun oluncaya kadar katkı payını veya ikinci öğretim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve buna bağlı Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına göre ödemek zorundadır.

Derse Kaydolma Esasları

MADDE 19 - (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda ders alma ve ders geçme esasına dayalı kredili sistem uygulanır. Sınıf geçme esasına dayalı akademik birimlerin ders alma esasları Senato tarafından ilgili birim için ayrıca belirlenir.

(2)      Öğrenci, her yarıyıl akademik takvimde belirlenen süre içinde derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3)   Haftalık ders programında diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yapılamaz. Bu koşul devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için de geçerlidir.

(4)     Öğrenci, süresi içinde ve belirlenen kurallara uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez; girdiği takdirde, bunlar geçersiz sayılır.

(5)      Öğrenci, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredinin en az üçte ikisi miktarında derse kaydolmak zorundadır. Ancak öğrenci, bulunduğu yarıyılın derslerinin bir kısmını daha önce başarmış ise söz konusu alt sınır uygulanmaz.

(6)    Öğrenci, normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı veya alıp da başarılı olamadığı derslere, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan itibaren alamadığı ya da başarısız olduğu derslerden başlayarak öncelikle kaydolmak zorundadır.

(7)   Lisans programlarının ilk yılına veya birinci ve ikinci yarıyılına ilk kez kaydolan öğrenciler o yarıyıl/yıl programının toplam ders kredisini aşamaz. Üçüncü yarıyıldan itibaren GANO'ya bakılmaksızın öğrencinin bir yarıyılda kaydolabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3'ten fazlasını geçemez. Bu hesaplamada ondalıklı sayı ortaya çıkması durumunda alınacak kredi miktarı, bir üst tam sayıya yuvarlanarak hesaplanır.

(8)      Önşart olan dersler ile bunların koşulları ve bunlara bağlı önşartlı dersler ilgili birim kurullarınca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Öğrenci önşartlı derslerin koşullarını yerine getirmemesi halinde bu dersleri alamaz.

(9)     Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine danışmanı tarafından uygun görülen ve kredisi eşit olan başka bir seçmeli dersi alabilir.

(10)   Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında danışmanının onayı ile kaydolduğu ders veya derslerden kaydını sildirebilir veya açılan başka ders veya derslere kaydolabilir. Bu derslerin katkı payları veya ikinci öğretim ücretleri ilgili mevzuat esasları çerçevesinde ödenir.

Üst Yarıyıldan Ders Alma

MADDE 20 - (1) Üst yarıyıllardan ders alma, sadece ders geçme esası uygulanan fakülte ve yüksekokullarda uygulanır.

(2)   Öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren danışmanının olumlu görüşüyle üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve GANO'sunun 3,00 ve üstünde olması gerekir.

(3)    Üst yarıyıldan ders alan öğrencinin alabileceği azami kredi miktarı ile ilgili olarak 19 uncu maddenin yedinci fıkrasında yer alan sınırlar uygulanır.

(4)    Öğrenci, üst yarıyıldan ders alarak, 12 nci maddede belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

Not Yükseltme

MADDE 28 - (1) GANO'sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, başardıkları dersleri, bu

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl tekrar alabilirler. Tekrar edilen derslerde alınan son başarı notu geçerlidir.

Son Sınıf Veya Mezun Olma Aşamasındaki Öğrencilerin Kredi Yükü

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Yalnızca 2014-2015 eğitim öğretim yılında son sınıf veya mezun olma aşamasındaki öğrenciler azami kredi yüklerine bakılmaksızın danışman onayı ile 40 ders saatine denk gelen kredi miktarı kadar derse kaydolabilir.

 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti İçin Tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim  ve Sınav Yönetmeliği için Tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Destek Hattı
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Öğrenci Barınma Danışma Birimi
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
İskilip MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Tercih Danışmanı
Çevrimiçi