Yayınlanma Tarihi: 23 Ekim 2015 Cuma

KOSGEB'ten İşletmelere 150.000 TL DestekKOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerini attırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için rekabet güçlerini yükseltmeleri büyük önem arz etmektedir. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler KOBİ’lerin fiyat ve kalite düşürme gibi klasik rekabet araçlarıyla rekabet edebilmelerini zorlaştırmıştır.

Bu durum işletmelerin rekabet güçlerini ve pazar paylarını arttırabilmesi için kurumsallaşmayı, marka yaratmayı, teknoloji ve yenilikçiliği gündemlerine almalarına sebep olmakta ve işletmeleri kurumsallaşma, markalaşma ve ar-ge faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaya zorlamaktadır.

İşletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu gerçeğinden hareketle KOSGEB, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında yaklaşık 55 Milyon TL’lik bir bütçe ile KOBİ’lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma konularında hazırlayacakları projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

1. KUR.15.02: KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi
2. MAR.15.02: KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş
NOT: İşletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabilecektir.

BAŞVURU KRİTERLERİ

*    KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki        işletmelerin proje başvurusu yapmaları esastır.
*   Proje Teklif Çağrısına çıkılan konuların özelliği dikkate alındığında ön değerlendirme sisteminde Bilanço ve Gelir Tablosu      verilerine ihtiyaç duyulduğundan; Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren işletmelerin yanı sıra gerçek usulde gelir vergisine       tabi, bilanço esasına göre defter tutan şahıs işletmeleri de başvuru yapabilecektir.
*  2012-2013-2014 yıllarında faaliyette olmayan, yeni kurulan, yalnızca 2013-2014 yılı verileri ve/veya 2014 yılı verisi olan      işletmeler de proje başvurusu yapabilecektir. Bu işletmeler için proje başvuru formunda hangi yılın verisi doldurulmuş ise       başvuru formunun ekinde de o yıla ait dokümanların temin edilmesi gerekmektedir.

Proje süresi: en az 6 ay en fazla 24 Ay
KOSGEB Destek üst sınırı: 150.000 TL
Destek Oranı*: 1. ve 2. Bölgelerde %50, 3., 4., 5., ve 6. Bölgelerde %60
*19.06.2012 tarih 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Proje Başvurusu Sistem tarafından elektronik ortamda Başvuru Formu’nun “İşletmenin Tanıtımı” bölümünde işletme tarafından beyan edilen, eki belgeler ile doğrulaması yapılacak olan ve konuya göre farklı ağırlıklar içeren;
 1. Ölçek, 2. Bölge, 3. Sektör, 4. Teknoloji Düzeyi, 5. İşletmenin hukuki statüsü, 6. Mali Bilanço Toplamı (3 yıllık Ortalama), 7.Net Satış Hasılatı (3 yıllık Ortalama), 8. İşletmenin ihracat durumu (3 yıllık Ortalama), 9. Sahip olunan belgeler, 10. Tanıtım araçları, 11. İşletmenin kuruluş yılı-süresi, 12. İşletme Faaliyet Kârı (3 yıllık Ortalama), 13. Çalışan başına ortalama net satış hasılatı (3 yıllık Ortalama), 14. İşletme içinde kullanılan yazılım, 15. İhracatın Satışlara Oranı (3 yıllık Ortalama), 16. Net İşletme Sermayesi (3 yıllık Ortalama), 17. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (3 yıllık Ortalama), 18. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (3 yıllık Ortalama)
ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Kurul Tarafından yapılacak değerlendirmede ise www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanan KOBİ Proje Destek Programı Değerlendirme Kriterleri tablosu kullanılacaktır.

SÜREÇ - ZAMAN PLANI

*    Başvuru: Ekim - Kasım 2015
*    Düzeltme, Kontrol, Onay ve Ön Değerlendirme İşlemleri: Aralık 2015
   Kurul Değerlendirmesi (İki Aşamalı: Puanlama ve Bütçe-Maliyet Uygunluğu Toplantıları): Ocak-Şubat 2016
*    Sonuçların bildirilmesi ve Taahhütnemelerin Alınması: Mart 2016

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube