Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 2015 Pazartesi

TÜBİTAK ARDEB 1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı Kapsamında 15 Yeni Çağrı

TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri Destek Programı 1003 kapsamında 4 ana alanda 15 adet proje çağrısı açılmıştır. 

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Proje Süresi

Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi

  • 2015 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.                 

Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar                 

Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL                

Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

  • Talep edilebilecek toplam makine-teçhizat, hizmet alımı ve burs miktarlarının üst sınırları, çağrı özelinde belirlenerek çağrı duyurularında ilan edilen tutarları aşmamalıdır.
  • Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.
  • Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.
  • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
  • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2015 yılında ödenebilecek PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:

Proje yürütücüsü için : 2.000 TL/ay                 

Proje yöneticisi için : 2.500 TL/ay               

Araştırmacı için : 1.000 TL/ay                 

Danışman için : 1.500 TL/yıl (Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı, proje yürütücüsünün alacağı toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır.)

Orta ve Büyük Ölçekli projelerde alt proje PTİ hesaplamasında ilgili alt projenin süresi dikkate alınır.​

Orta ve Büyük Ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacıları aynı PTİ oranlarından faydalanabilirler.

Bu destek programı kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi ve/veya yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti için verilecek destek miktarı Bilim Kurulunca 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında belirlenen limitlerin sırasıyla en fazla 2 ve 3 katı olabilir.

Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 30.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.

SON BAŞVURU TARİHİ : 03/04/2015 Saat : 17:00

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Açılan çağrılar ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

BT0503 - Yüksek Frekanslı Uygulamalar için SiGe, GaN Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Bu çağrının genel amacı, kullanıldıkları uygulamalar sebebi ile, kritik teknoloji olarak sınıflandırılan SiGe-BiCMOS ve GaN devre ve uygulandıkları elektronik sistemler alanlarında ülkemizde gerek teknoloji ve gerekse tasarım yetkinliğinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda da, çağrının genel hedefi SiGe ve/veya GaN teknolojileri temelinde algılayıcılar, devreler ve elektronik sistemlerin geliştirilmesi amacıyla projelerin desteklenmesidir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0602 - Biyometrik Kimliklendirme Sistemleri

Akıllı biyometrik okuyucu ve kart uygulamaları, sağlıkta, askeri, kamu güvenliği, sınır kapıları, insani yardım çalışmaları ve doğal afetler gibi birçok alanda uygulama ortamı bulmaktadır. Bu uygulamaların hassasiyeti ve bilgi erişim/işleme güvenliğinin önemi aşikârdır. Bu sistemlerin akıllı okuyucu ve özellikle akıllı kart sayılarının çokluğu bunları ciddi bir maliyet kalemi haline getirmektedir. Ayrıca biyometrik verilerin depolandığı veri tabanları, veri tabanlarının yapısı, bu veri tabanlarına çevrim içi ve/veya çevrim dışı ulaşıma ilişkin hususlar da adreslenmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

Bu nedenlerden dolayı, ilgili sistemin hem bütününde hem de bileşen seviyesinde ulusal bilgi ve beceri birikiminin güçlendirilmesi ve yeterli hale gelmesi gerekmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

EN0201 - Hidrojen Üretim, Dağıtım, Depolama, Yakıt Olarak Kullanım Teknolojileri

EN0202 - Yakıt Pili Geliştirme Teknolojileri

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (EN0201, EN0202).

EN0401- Sanayide Enerjinin Etkin Kullanılmasına ve Atık Isının Değerlendirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

EN0402- Endüstriyel ve Evsel Uygulamalar için IE3 Standartlarında Belirlenen Alçak Gerilim (1 kV Altı) Elektrik Motorlarının Geliştirilmesi

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (EN0401, EN0402).

GD0401 - Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması

GD0402 - Hastalıklara Ait Direnç/Dayanıklılık Genlerinin Tespiti ve/veya Dirençli Genotiplerin Elde Edilmesi

GD0403 - Yüksek Verimli, Hastalık ve Parazitlere Dirençli, Bölgesel Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Genotiplerinin Geliştirilmesi

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası eğilim, ihtiyaçlar ve ülkemizin rekabet edebilirliği dikkate alınarak “Genetik ve Teknolojik Yöntemlerle Hayvansal Üretimin Artırılması” konusunda yukarıda belirtilen 3 alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (GD0401,GD0402, GD0403).

GD0501 - Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası eğilim, ihtiyaçlar ve ülkemizin rekabet edebilirliği dikkate alınarak “Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği” konusunda çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0104 - Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni Aday İlaç Moleküllerin Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik Çalışmaları

Bu çağrının amacı, yeni ilaçların geliştirilmesi için gerekli olan ulusal bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesidir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0205 - Yumuşak Doku İçin Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Simülatör Sistemleri

Bu çağrıda, yumuşak doku için kişiye özel cerrahi planlamalar yapılmasına olanak verecek ve/veya var olan yöntemlere büyük kolaylıklar sağlayan benzetim (simülasyon) yaklaşımları içerecek projelere destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje çıktısı ürünün dünya ölçeğinde benzer ürünlerle rekabet edebilecek seviyede olması öncelikle amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0206 - Cerrahi Ekipman ve Robotik Sistemler

Bu çağrıda, cerrahi cihaz ve robotik sistemlerin (parenteral tedavi robotları, cerrahi robotları vb.), cerrahiye yönelik donanım içeren eğitim ve beceri simülatörlerinin geliştirilmesi ve klinik testlerinin yapılmasına yönelik araştırma projelerine destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0207 - Biyomedikal Görüntüleme Teknolojilerinin İyileştirilmesi

Bu çağrıda, yenilikçi ve mevcut biyomedikal görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, bütünleştirilmesi, klinik testlerinin yapılması ve gerekli araştırmaların tamamlanması ile ilgili projelere destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje çıktısı ürünün dünya ölçeğinde benzer ürünlerle rekabet edebilecek seviyede olması öncelikle amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BR0101 - Yeni Bor Ürünlerinin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Bor Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından kabul edilen Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisinde yer alan öncelikli bilim/teknoloji alanlarımız ve ilgili kalkınma planlarına uygun olarak, ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi, yaygınlaşması ve böylece ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilecek bor pazarının oluşması için yeni bor ürünlerinin geliştirilmesi, daha ekonomik üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni ve/veya yaygın kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik öngörülebilir ve belirgin ticarileşme potansiyeli olan araştırma projelerini desteklemek üzere TÜBİTAK-BOREN işbirliğiyle 2012 yılında oluşturulan “Bor Teknolojileri Çağrı Programı"na bu yıl da devam edilmesine karar verilmiştir. Bu program kapsamında yukarıda belirtilen çağrıya tekrar çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube