Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

10 Ocak 2018 tarih ve 30297 sayılı Resmi Gazetede, “Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle, yurt içinde ve yurt dışında 1 yıl süreyle yapılan görevlendirmeler için "ar-ge niteliğinde çalışma yapmak" şartı getirildi. Yönetmelikte bu ve diğer konularda yapılan değişiklikler şu şekildedir:

ESKİ HÜKÜM

 

YENİ HÜKÜM

a) Öğretim üyelerinin Üniversitede veya muhtelif üniversitelerde toplam olarak en az altı yıl çalışmış olması şartı aranır veya önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmeden sonra Üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alanlar için en az altı yıl, aylık ve yolluk almayacaklar için en az iki yıl geçmiş olması gerekir.

Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa görev yapacakları sürece bu elemanlar üniversite yönetim kurulu kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.

İlgili elemanların aylıklı veya aylıksız izinli sayılması, yabancı ülkede temin edilen burs veya ücretin geçimini sağlayıp sağlayamayacağı esas alınarak karara bağlanır.

Öğretim üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirmeleri süresi bir yılı aşamaz. Bir yıl sonunda isteği üzerine gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız olarak bir yıla kadar uzatılabilir.

(Mülga son paragraf: RG-28/12/1989-20386)

 

"a) Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir."

d) Araştırma görevlisi veya bu kadrolara atanmış öğretim elemanları üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak ve genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenmek şartıyla yurtdışında iki yıla kadar görevlendirilebilirler. Bunların görevleri beş yıla kadar uzatılabilir.

 

"d) Araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurt dışında bir yıla kadar görevlendirilebilir."

b - Kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentler bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere kontenjanla yurtdışında çalışmalara katıldıklarında, masrafları devlet bütçesinden, döner sermayeden ve üniversitenin diğer gelir kaynaklarında ödenmez, Bunlara önce bir yıla kadar, gerekli görülüyorsa bir yıla kadar daha aylıksız izin verilebilir. Kısa süreli görevlendirmeden aylıkları dışında üniversite bütçe imkanlarından yararlanamazlar.

 

mülga


Tüm akademik personelimize önemle duyurulur.

Resmi Gazete’de Yapılan Yeni Yönetmelik Değişikliği İçin Tıklayınız. 


Hitit Üniversitesi RektörlüğüHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube