Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğüne Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Işık Atandı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Işık, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğüne (MEYOK) atanmıştır.

Ataması yapılan Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

MEYOK’un Çalışma Alanları:

Meslek Yüksekokullarında eğitimin organizasyonu, üretkenliğin artırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulan MEYOK bünyesinde aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütmeyi planlamaktadır:

a) Çağdaş bilim ve teknolojideki değişime ve gelişmelere uygun olarak Türkiye’nin ve dünyadaki ilgili sektörlerin gereksinim duyduğu alanlarda yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek,  sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek, Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlayıcı kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini artırıcı çalışmalar yapmak, personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve desteklemek,

b) Yeni Meslek Yüksekokulu açılması ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki ihtiyaçlara göre Meslek Yüksekokulları’na yeni programların açılması çalışmalarını yapmak,

c) Mevcut Meslek Yüksekokulları programlarının izlenmesi ve kalite güvence sistemleri çerçevesinde geliştirilmesine dönük çalışmalar yapmak,

ç) Mezunların izlenmesi ve onlardan gelecek geri dönüşlere göre programı iyileştirme çalışmaları yapmak,

d)  Meslek Yüksekokulu Programlarına kontenjan önerisi çalışması yapmak,

e) Mevcut altyapının iyileştirilmesi ve gerekli altyapının sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,

f)   Tercih edilebilirlik vb. analizleri yapmak,

g)  Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak,

ğ) Meslek Yüksekokullarında görev yapacak öğretim elemanlarının genel niteliklerini belirleyici kriterleri tespit ederek Senatonun onayına sunmak,

h) Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek,

ı)   Kalite güvence sistemleri kurmak,

i)   İlgili sektörle, öğretim elemanları öğrencinin birlikteliği sağlamak,

j) Çorum Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesindeki(METEB) Hitit Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları ile bu Meslek Yüksekokullarına ilişkilendirilen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının eşgüdümlü olarak çalışmalarına yönlendirici olmak.HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube