Yayınlanma Tarihi: 14 Mart 2018 Çarşamba

Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Çalışma Grubu

KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı eylemlerinden birisi KÜSİ Çalışma Grubu’nun kurulması ve aktif olarak KÜSİ faaliyetleri yürütmesidir. Bu bağlamda, KÜSİ’yi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri göstermek üzere, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı kurabilmek için KÜSİ Çalışma Grubu ilk kez 2014 yılında kurulmuştur. 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin önemi bugün küresel düzeyde kendini göstermektedir. Bu bağlamda, bilime, teknolojiye, Ar-Ge ve yeniliğe kaynak ayıran ülkelerin gerek sosyal ve ekonomik refah sağlama gerekse küresel söz hakkı elde etme açısından diğer ülkelere göre daha üstün konumda oldukları görülmektedir. Bu bakımdan Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin kurulması ve sürdürülebilmesi, ülkelerin teknolojik ve yeniliğe dayalı kapasitelerinin geliştirilmesine dolayısıyla kalkınmaya büyük katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda KÜSİ’nin büyük bir işleve sahip olacağı aşikardır. Halihazırda KÜSİ Çalışma Grubu 81 ilimizi temsil eden 96 öğretim üyesinden oluşmaktadır. İlimizde bu amacı yerine getirmek üzere oluşturulan KUSİ Çalışma Grubu, Hitit Üniversitesi KUSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, BSTB İl Müdürü Murat Ocak, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, TSE Müdürü Talha Temur, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, OKA Çorum Koordinatörü Özgür Özden YALÇIN’dan oluşmaktadır ve faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. 

KÜSİ Çalışma Grubu’nun görevleri temel olarak;

  • KÜSİ faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bölgesel iş birliği modelinin ve mekanizmasının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
  • KÜSİ faaliyetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
  • KÜSİ kapsamında bölgesel kapasitenin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
  • KÜSİ kapsamında yapılacak iş birliği faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve yürütülmesi aşamalarında engel teşkil eden sorunları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektir.

KÜSİ Çalışma Grubu üyeleri 2017 yılında ağırlıklı olarak TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısının arttırılması, Organize Sanayi Bölgeleri’nde Teknik Kolej’ler kurulması, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programına başvurabilecek potansiyel firmaların belirlenmesi gibi yıllık hedefler doğrultusunda faaliyet göstermişlerdir.

Teknoyatırım Destek Programına başvurabilecek firmaların öncelikle tespit edilmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ve Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) il temsilcisiyle birlikte 2017 yılında firma ziyaretleri gerçekleştirilerek anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucunda, Teknoyatırım Destek Programı’na başvurabilecek 200 ürün ve firma bilgisi ile KÜSİ Çalışma Grubu üyeleri ve İl Müdürlüklerimiz tarafından ayrıca tespit edilen 130 ürün ve firma bilgisi ile birlikte toplam 330 ürün ve firma bilgisi KOSGEB’e iletilmiştir.

KÜSİ Çalışma Grubu tarafından 2017 yılında ayrıca, ülkemizde KÜSİ’nin mevcut durumunu analiz edilmesi ve Almanya, G. Kore, İsveç, İsrail, Japonya ve Finlandiya’daki KÜSİ uygulamaları incelenerek ülkemiz için önerilerde bulunulmasına yönelik araştırma çalışmaları da yürütülmüştür.

KÜSİ Çalışma Grubu üyelerinin özellikle saha çalışmaları çerçevesinde firmalarla birlikte gerçekleştirecekleri faaliyetleri daha etkili bir şekilde yürütmeleri amacıyla profesyonel bir eğitim kuruluşu tarafından “Online Eğitim”, “Sınıf İçi Eğitim” ve “Saha Uygulaması” olmak üzere 3 modülden oluşan inovasyon mentörlüğü eğitimi almaları da sağlanmıştır. Bu çerçevede 47 KÜSİ Çalışma Grubu üyesi saha uygulamasına başlamış olup 2018 yılı boyunca da belirledikleri firmalar ile mentörlük çalışmalarını sürdüreceklerdir.

Tüm KÜSİ Çalışma Grubu üyelerinin yılda 2 kez bir araya gelerek yürütülen KÜSİ faaliyetlerinin değerlendirdiği KÜSİ Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar KÜSİ 9 Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiş olup 10. Koordinasyon Toplantısı’nın Nisan 2018’de Eskişehir’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Sonuç olarak KÜSİ Çalışma Grubu üyeleri tarafından 2017 yılı içinde 54 panel, çalıştay vb. etkinlik düzenlemiştir. Bununla birlikte, KÜSİ kapsamında 4.259 firma, 1.260 akademisyen ve 619 STK olmak üzere toplam 6.138 ziyaret gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında KÜSİ Çalışma Grubu’nun performans bazlı izleme ve değerlendirmesine da başlanmış olup, performans değerlendirmesi sonuçları 2018 yılı görevlendirme ve faaliyet planı oluşturma süreçlerinde dikkate alınmıştır.

Gerçekleştirilen bu faaliyetlerden KÜSİ çalışmaları kapsamında Çorum ilinde 5 adet panel, çalıştay vb. etkinlik düzenlenmiştir. Bununla birlikte 51 firma ve 42 akademisyen ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde KUSİ kapsamında, Çorum İli sanayi potansiyeli göz önüne alınarak 91 etkinlik öngörülmüştür. Buna karşın ilimizde KÜSİ kapsamında toplam 141 etkinlik yapılarak % 155 gibi yüksek bir oranla gerçekleştirileme sağlanmıştır.

Kaynak: Kalkınmada Anahtar Verimlilik, TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aylık Yayın Organı, 30(350), 2018. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube