Yayınlanma Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı

Üniversitemiz Eğitim Birimlerine Öğretim Elemanı Alınacaktır

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR 

01- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak, 

02- Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihinde belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya   

      lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında 2 (iki) yıl tecrübe şartı aranır. Bu kişilerden ALES puanı ibraz edenlerden ibraz ettikleri puan, ibraz   

      etmeyenlerin ise tüm hesaplamalarda 70 (yetmiş) puan olarak dikkate alınarak hesap yapılacaktır.

03- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 

      puanın alındığını gösteren belge,

04- Adayların transkriptlerinin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında; transkriptlerde dörtlük ve beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim 

      Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

05- Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge.


İSTENİLEN BELGELER 

01- Dilekçe (http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar), 

02- Özgeçmiş,

03- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

04- Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 

05- Adli sicil kaydı belgesi, 

06- Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının 

      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

07- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri (onaylı), 

08- Öğrenci Belgesi (onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı lisansüstü öğrenim şartı aranan ilanlarda getirilecektir), 

09- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

10- ALES Belgesi (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),

11- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 

      puan aldığını gösteren belge,

12- Onaylı hizmet belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir). 


ÖNEMLİ NOTLAR 

01- Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer 

      alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre    

      içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2-   Onaylı istenen belgelerin, noter onaylı sureti, Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge 

      olması gerekmektedir.

03- Adaylar aynı tarihte yayımlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye   

      alınmayacaktır. 

04- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış  

      olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

05- Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır. 

06- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

      *Atanmaya hak kazanan aday/adaylar tüm belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının   

      anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise de iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

      **Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir.  

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru (İlan) Tarihi

06.10.2020

Son Başvuru Tarihi

20.10.2020

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

23.10.2020

Giriş Sınavı Tarihi / Saati

27.10.2020  / Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Sınav Giriş Yeri

Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi

30.10.2020


Formlar ve Belgeler:

Dilekçe

Resmi Gazete İlanı

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube