Yayınlanma Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi

Üniversitemizin AB Projesinin İlk Aşaması Tamamlandı

Üniversitemiz Koordinatörlüğünde yürütülen, Avrupa Birliği Başkanlığımızın Erasmus+ Programı Ana Eylem Planı çerçevesinde Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri tarafından desteklenen “Digital Skills Development for 21st Century Adult Education Trainers” başlığı ile "21. Yüzyıl Yetişkin Eğiticilerinin Eğitimi İçin Dijital Beceri Geliştirme” adlı projemizin 4 adet fikri çıktılarından ilk aşaması tamamlandı.

Dünya genelinde ve Ülkemizde yaşanan salgın Covid19 ile bilgi ve iletişim teknolojilerine olan ihtiyaç ve talep daha da artmıştır. Bu dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerinin, üretimde, pazarlamada, dağıtımda, öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımının daha da artığı görülmektedir. Üniversitemizin temel görevleri arasında yer alan eğitim faaliyetlerinin bu dönemde bilgi teknolojileri temelinde sunulması ve eğitimcilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, projemizin önemini daha da artırmıştır. 

Eğitim ve yaşam boyu öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri önemli bir rol oynamaktadır, bu amaçla projemiz, eğitmenlerinin yetişkin eğitimi öğrenciler için daha etkileşimli ve çekici hale getirmelerine yardımcı olacak bir dizi eğitim materyali, araç ve yazılıma erişim sağlayacaktır.

Projemizin Çorum Halk Eğitim Merkezi, Avusturya ve Norveç'teki ortaklarının da işbirliği ile yetişkin eğitimi sağlayıcılarından / eğitmenlerinden veri toplamak için anket hazırlanmıştır. Bu anket, yetişkin eğitimi sağlayıcıları için dijital beceri öğrenme çıktıları geliştirmeyi amaçlayan projemizin araştırma aşamasının bir parçasıdır. Anket, yetişkin eğitimi sağlayıcılarının / eğitmenlerinin “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tabanlı Eğitim” öğrenme ve değerlendirmesini destekleyen açık eğitim kaynakları yoluyla dijital beceri ve yeterliliklerini geliştirme ve öğretme konusunda eğitim beklentilerini anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Üniversitelerin, bulunduğu şehre, bölgeye ve ülkeye yönelik sağlayacağı katkıların bir türü olan proje çalışmaları ile üniversite-toplum ve üniversite-sanayi etkileşimi artmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ve uluslararası ortakların etkileşimi ile yürütülen projemizin bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim ve öğrenme platformlarına olan katkısını artırmak amacıyla 4 temel fikri çıktısı bulunmaktadır.  Bunlar:

  • Dijital Okuryazarlık Teknik Gereksinim Raporu
  • Yetişkin Eğitimi Eğitmenleri İçin Dijital Beceri Öğrenme Çıktıları
  • Dijital Beceri Eğitimi Çevrimiçi Öğrenme Platformu
  • Eğitim Ve Teknik Yazılımlar İçin Mobil Uygulamadır.

Projenin ilk çıktısı olan Dijital Okuryazarlık Teknik Gereksinim Raporu, uluslararası proje ortaklarımızın yoğun çalışması ve işbirliği ile tamamlanmıştır. Nicel araştırma yaklaşımını benimseyen çalışmanın verilerinin toplanmasında anket yöntemi esas alınmıştır. Hazırlanan anket formu, yetişkin eğitimi sağlayıcılarının özellikle de dahil olmak üzere bilgi ve tutumlarını ölçen 44 adet açık sorudan oluşmakta olup, uluslararası katılım ile 509 kişiye ulaşılmıştır. Anket, yetişkin eğitimi yapan, kamu ya da özel eğitim kurumlarında çalışan, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, öğretmen, usta öğretici, eğitmen, vb. ünvanlarda eğitim yapan kişilere yöneltilmiştir. Anket 5 farklı ülkede uygulanmış ve sonuçları birleştirilerek analiz edilmiştir. 

Ankete katılanların % 41’i Erkek ve % 59’u da Kadınlardan oluşmaktadır. Ankete katılanların % 23,46’sı 30-34 yaş arasında, % 20,38’i de 35-40 yaş arasındadır. Ankete katılanların yaklaşık % 50’si Lisans mezunudur. Bu katılımcılar kurslarında aşağıda kategorize edilmiş mobil uygulamayı ve akıllı tahta yazılımını daha verimli kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir.
- Etkili sunumlar (% 58)
- Etkileşimli video (% 55)
- Ders / birim planı (% 43)
- Grup projesi (% 40)
- Çevrimiçi test / test ve anket (% 39)
- Devam, not ve not tutma (% 39)
- Sınıf yönetimi (% 38)
- Ses klipleri (% 38)
- Görüntü düzenleme (% 38)

Katılımcıların çoğunluğu (% 78) proje pilot denemelerinde dijital beceri geliştirme konusunda ücretsiz ve özel bir eğitime katılmak istediklerini ve aşağıdaki formatlarda eğitim materyallerine ulaşmayı / erişmeyi tercih etmişlerdir.
- Video (% 62)
- Sunum (% 61)
- Anlatım (% 53)
- Yazılımın / demonun pratik gösterimi (% 43)
- Egzersiz (% 39)

Anket’in diğer bölümünde de, yetişkin eğitimi sağlayıcıları, öğretmenler ve eğitmenler tarafından kullanılabilecek bazı iyi yazılım, mobil uygulamalar veya web portalını listeyerek hangileri hakkında eğitim almak isteyecekleri sorulmuştur. Verilen cevaplar ise 10 kategoride listelenmiştir:
• Ses kliplerini kaydetme ve düzenleme
• Etkileşimli video içerikleri oluşturma
• Bilgi grafiği ve posterler oluşturma
• Yeni içerikler keşfetme ve profesyonelce tasarlama
• Öğrenciler için katılımcı alanlar oluşturmak için blogları ve wiki'leri kullanma
• İlgi çekici sunumlar oluşturma
• Dijital portföyler oluşturma
• Dijital kaynaklar oluşturma, düzenleme ve paylaşma
• Dijital testler oluşturma
• Genel veri koruma araçları kullanma

Katılımcıların belirttiği bu 10 kategoriye göre yazılımlar tespit edilmiş ve nasıl kullanılacağı hazırlanacak rehberler ile projemizin ikinci aşamasında açıklanacaktır. Projemizin detayları için https://www.digitalskills4adults.eu adresinden ulaşılabilir. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube