Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

 2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

 3-  ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 4- Adayların transkriptlerinin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında; transkriptlerde dörtlük ve beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

 5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge.

 

B) MUAFİYETLER

1) Meslek Yüksekokullarının, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

2) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 

İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe (http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar),

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, (Başvuru döneminde alınan e-Devletten alınan karekodlu belge)

4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

5- Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

6- Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

7- Lisans/Lisansüstü Transkript Belgeleri (onaylı sureti veya başvuru döneminde alınan e-Devletten alınan karekodlu belge)

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

9- ALES Belgesi (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),

10- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

11. Tecrübe belgesi.

12. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler)

13. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler)

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Teknik Bilimler MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2-   Onaylı istenen belgelerin, noter onaylı sureti, Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge olması gerekmektedir.

3- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

      *Atanmaya hak kazanan adayın tüm belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayın koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde ataması yapılmayacak, yapıldı ise de iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

      **Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir.

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru (İlan) Tarihi

29.12.2021

Son Başvuru Tarihi

12.01.2022

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

14.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi / Saati

18.01.2022  / Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Sınav Giriş Yeri

Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi

21.01.2022


Formlar ve Belgeler:

Öğretim Elamanı İlanı

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube