Yayınlanma Tarihi: 16 Aralık 2013 Pazartesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bünyesinde 11 Yeni Bölümün Açılmasına Onay

Üniversitemizin 7. yılında kurulan 7. Fakültemiz, “Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi” bünyesinde açılması planlanan bölümler için YÖK’e yapılan teklifimiz değerlendirilerek, 11 yeni bölümün açılması uygun bulunmuştur.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz, çağın gerektirdiği sanayi sonrası üretim paradigmaları ve sosyo-kültürel hayat tarzına koşut bir eğitim anlayışını kendisine ilke edinerek, disiplinler arası bir yaklaşımla güzel sanatlar ile uygulamalı sanatları birleştirebilen; sanat ve tasarım olgusunun evrensel önemini kavrayan profesyoneller, sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar, araştırmacılar ve eğitimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda; yerelden ulusala, somut olan veya olmayan her türlü kültürel, sanatsal birikimleri zamanın ruhuna uygun bir biçimde evrensel anlayışla bütünleştirmek, taklitten kaçınarak, özgün sanatsal üretimler gerçekleştirmeye olanak sağlayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak; teknoloji ve sanatın birlikteliğinden doğan çok disiplinli tasarımları ülkemizin ve dünyanın hizmetine sunabilmek bu fakültenin temel felsefesi olacaktır. Bu fakülte sayesinde sanatın estetiği ile teknoloji, enformasyon ve tasarım bir araya gelerek bölgesel ve ulusal alanda gerekli nitelikli üretim ve insan ihtiyacı karşılık bulacaktır.

Yerel, ulusal ve küresel bazda, kültür-sanat hareketlerine yeni bir bakış açısı getirmekle birlikte başta çağın gerektirdiği endüstriyel tasarım ve mimarlık alanlarında özgün üretim ve buluşlar gerçekleştiren akademik bir kurum olmayı amaçlayan Fakültemizde, açılan 11 yeni bölüm ile 2010 yılında 31 olan bölüm sayımız %97’lik bir artışla bugün itibariyle 61’e ulaşmıştır.

 Müzik Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

Müzik bölümünün amacı, çağdaş, özgür, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim-öğretim anlayışı içinde bir sanat dalı olan müzik alanında faaliyet göstermek; topluma, bilim ve sanat dünyasına saygılı, teknolojiye hâkim, yerel, ulusal ve küresel bağlamda müzik ve yaratıcılığın temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, sanatsal gelişime açık, yaratıcı, kolektif çalışmaya yatkın sanat, kültür, estetik bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Ayrıca müzik alanında disiplinler arası çalışmalar yapmak, bu alanda paylaşımcı, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemek, müzik sanatı ve bilimine küresel düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yaparak bunların sürdürülebilirliğini sağlamak bu bölümün öncül görevleri arasındadır.

 


Resim Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

Resim Bölümünün amacı öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini ve yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü öğrencilere kazandıracak eğitimi vermektir. Bölüm; dört yıllık sanat eğitimi süresince yaratıcı, araştırmacı, gözlemci, sanatsal yorum ve düşünceleri sezebilen özgün anlatım dili olan, sanatın genel fonksiyonu içinde ülkemizin resim sanatı alanında gereksinim duyduğu elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Mimarlık Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

Mimarlık Bölümünde, en küçük konut ölçeğinden,  en büyük kamu, sosyal, endüstri yapılarına kadar mimarlığın tüm uygulama alanlarında bilgi ve beceri ile donatılmış meslek erbabı yetiştirmek; bu alanlarda özellikle Türkiye’nin ve yörenin ihtiyaç duyduğu kamu kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara destek hizmeti vermek amaçlanmaktadır. 

 

 

Plastik Sanatlar Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;
 

Plastik Sanatlar Bölümü, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, farklı sanat alanlarını bir bölüm altında birleştiren, bu özelliğiyle de sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar. Bölümün öngörüşü; sanatsal yaratıcılıkta düşünsel ve bireysel yeteneklerin gelişiminin ve çalışma yönünde bir özdisiplin oluşmasının sanat eğitiminin temeli olduğu yönündedir. Ağırlıklı atölye çalışmaları ile, çağdaş düzeyde yürütülecek eğitim anlayışı ve sağlanacak sergileme olanakları ile öğrencilerin bütünsel bir sanat ortamı içerisinde yetişmeleri amaçlanacaktır.

Sanat ve Tasarım Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

Sanat ve Tasarım Bölümünün amacı, tasarım ve üretim sürecini çeşitli malzemeler temelinde yönlendiren, toplumun sosyokültürel değerlerini ve yaşam kalitesini yükseltme görevi olan, genç tasarımcı adaylarını gelecekte sürdürülebilir yeni bir dünya anlayışı için hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde tasarımın en temel bakış açısını gerek kendi çalışma alanlarına ve gerekse toplumsal yapıya entegre etmeyi başaracak, yaşamlarını bu temel görev doğrultusunda sürdürecek ve geliştirecek öğrencileri yetiştirmektir. 

 

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü uluslararası düzey ile eşdeğerde,  bilim, teknoloji ve sanatsal değerler doğrultusunda eğitim verecek olup, eğitimin amacı, öğrenciyi, seramik ve cam konusunda, tekniği, teknolojisi, doğası, biçimlendirme ve üretim yöntemleri konusunda bilgilendirmek ve ayni zamanda, sanatın duygusal boyutlarını geliştiren bir beceri ve estetik algı ve duygusu kazandırmaktır.

 

 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

Bölümün amacı öğrencinin, ulusal ve uluslar arası koşullara adapte olan, çağdaş tekstil ve moda gelişimlerini izleyen, kendi kimliğini arayarak ülkesinin temel üretim kimliğini koruyup geleceğe taşıyan görsel algısını ve yaratıcı gücünü geliştirmektir. Tekstil tasarımı eğitiminde öğrenciler, tasarımlarını, yeteneklerini ve yaratıcı düşüncelerini tekstil endüstrisine adapte olacak şekilde eğitileceklerdir. Bölüm, biçim ve işlevsel yapıdaki tasarımların öğretilmesi konusunda, tekstil ve moda  endüstrisinin gelişimine ve teknolojisine uyum sağlamak, işbirliği içinde çift yönlü gelişime katkıda bulunmak ve mezun olacak öğrencilerin istihdamını kolaylaştırmayı amaç edinmektedir. Eğitim-öğretim, dokuma, baskı, giyim, örme ağırlıklı gelişirken, aynı zamanda öğrencilere belli oranda mağazacılık eğitimi de verilecektir. 

 

Grafik Tasarım Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

Grafik Tasarımının profesyonel meslek alanı, tasarımı, kavramsallaştırmayı, kitap kapağı vb.  ve basım alanını görselleştirmeyi, ürünlerin ambalajlarının tüketici ve kullanıcıların satın alma davranışlarını etkileyen görsel ve koruyucu bilgi ve albeni özelliklerini, resimsel/illüstratif ve tipografik ağırlık noktalarını ortaya koyan medya alanında görsel mesaj evrelerini sahnelemeyi kapsar.

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün amacı, mekânların ve iç mekâna ilişkin yapıların bağımsız tasarlanması ve planlanması için gerekli tasarım yetenekleri ve teknik-konstrüktif bilgileri birleştirmektir. Bu bağlamda, ekonomik, sosyal ve çevresel bakış açılarını değerlendiren bir programdır. Eğitimde, iç mekân tasarımları ile, mekâna ilişkin tasarlama kavramları ve içerikleri kapsamında, mobilyaların geliştirilmesi, geçici alanların esnekliği, sergileme standları, fuar projeleri, dış mekân ve çevre projeleri vb. çalışmalarda, mekân senaryoları, mekân ve nesne ilişkileri, birbirlerine karşıt fikirlerin ve düşüncelerin sergilenmesi meydana getirilerek ve bütünsel bir denge aranarak sonuca varılmaya çalışılır.

 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün temel özelliği arasında medya, reklam, film, illüstrasyon, oyun, sosyal ağlar vb. oldukça geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Dijital ortamda iletilmek istenen mesajların, ya da tehlikeli alanlarda insanları bu tehlikeden koruyucu dikkat işaretli mesajların iletilmesinde ve hedefe etkin ulaşımında, yaratıcı düşünce, ulaşacak algının biçimi, algıyı alacak bireylerin ya da kurumların düşünce yapısı, psikolojisi, ortamı vb. özellikler, iletişimin oluşumu,  akışı, algısı, gerektiği yerlerde depolanması vb. konular görsel iletişim tasarımının konularıdır.

 

Endüstriyel Tasarım Bölümünün Temel Amacı ve Kapsamı;

Endüstriyel Tasarım çok etkenli bir bölümdür. Tüm yaşam alanlarını kapsayan bu bölüm, genelde tüketim, kullanım ve yatırım ürünleri olarak gruplanır. Tüketici, kullanıcı ve üretici ilişkilidir. Disiplinlerarası çalışmayı gerektirir; güncel ve geleceğe yönelik, çocuk-gençlik-olgunluk ve yaşlılık vb. tüm yaşam, çalışma, öğrenme, sağlık, serbest zaman, eğlence, spor, dinlence vb. ortamlarda kullanılan bütün eşyaların, nesnelerin, araç-gereç, makine ve donanımların tasarımlarını konu edinir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube