Yayınlanma Tarihi: 26 Nisan 2013 Cuma

7. Yılda 7. Fakültemiz Açıldı

Bir süre önce Üniversitemiz Senatosunca Kurulma Kararı alınarak Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) teklif edilen Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Milli Eğitim Bakanlığımızın teklif yazıları üzerine Bakanlar Kurulunun 11/03/2013 tarih ve 2013/4459 nolu kararı ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültemizin kurulması uygun görülerek resmi gazetede yayınlanmıştır.

Amacı:

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, yerel, ulusal ve küresel bazda, kültür-sanat hareketlerine yeni bir bakış açısı getirmekle birlikte başta çağın gerektirdiği endüstriyel tasarım ve mimarlık alanlarında özgün üretim ve buluşlar gerçekleştiren akademik bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Yerelden ulusala, somut olan veya olmayan her türlü kültürel, sanatsal birikimleri zamanın ruhuna uygun bir biçimde evrensel anlayışla bütünleştirmek, taklitten kaçınarak, özgün-biricik-tek sanatsal üretimler gerçekleştirmeye olanak sağlayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak; teknoloji ve sanatın birlikteliğinden doğan çok disiplinli tasarımları ülkemizin ve dünyanın hizmetine sunabilmek bu fakültenin temel felsefesi olacaktır.

21. yüzyılın ilk on yılı, sanayi toplumu için hem bir kırılma noktası hem de önemli bir ölçüde dönüşüm aralığıdır. Bu zamana kadar sosyal, kültürel ve ekonomik alanda biriken tüm paradigmalar neredeyse yıkılmaya yüz tutmuş, dünya konjonktürü gereği oluşan yeni dünya düzeninde birim değer bilgi, bilişim ve enformasyona bağlı üretim biçimleri olmuştur. Bu sürece bağlı olarak geniş ölçekli sanayi üretim ve yatırımlarının yanı sıra, küçük ama yüksek teknolojiye dayalı, sürekli değişen, yenilenen ve çok çabuk tüketilen postmodern tasarımlara ve özgün üretimlere doğru bir yönelimin oluşmaya başlaması bu yeni anlayışın en açık göstergesi sayılabilir.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak bilgi, enformasyon ve bilişim teknolojisindeki akıl almaz gelişmelerle birlikte kol gücünün yerini beyin gücüne bırakması yeni, farklı ve çok yapılı bir eğitim sistemini de beraberinde getirmiştir. Bir başka deyişle kültürel yaratıcılığı ve üretimde bütüncül yaklaşımları içeren, sanatsal algıyı kendine referans edinmiş bir eğitim sistem ve süreci ihtiyaç haline gelmektedir. Ayrıca zamanın ruhuna uygun üretim anlayışına sahip donanımlı insanların yetişmesi de kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Bu anlayıştan yola çıkarak Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulması ön görülen Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, çağın gerektirdiği sanayi sonrası üretim paradigmaları ve sosyo-kültürel hayat tarzına koşut bir eğitim anlayışını kendisine ilke edinerek, disiplinler arası bir yaklaşımla güzel sanatlar ile uygulamalı sanatları birleştirebilen; sanat ve tasarım olgusunun evrensel önemini kavrayan profesyoneller, sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar, araştırmacılar ve eğitimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede bölgenin ve ülkenin ihtiyacına yönelik yukarıda sözü edilen bilgi ve donanıma sahip bireylerin yetişmesi daha da kolay hale gelebilecektir.

 

Hitit Üniversitesi’ni yaratan ve kurulduğu günden bu yana desteğini hiç eksik etmeyen Çorum ise, bir Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi idealini gerçekleştirmeye yardımcı olabilecek en uygun kenttir. İç Orta Karadeniz’in sanayi üretim merkezi olan ve tarihsel perspektifte başta Hitit olmak üzere çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan bu şehir, mevcut sosyo-kültürel durumu ve üretim ilişkileri bağlamında gelişen ekonomisiyle Türkiye’nin yükselen bir değeridir. Bölgesel kalkınma açısından yerel dinamikler kategorisinde en başarılı iller arasında olan Çorum’da 2011 TÜİK raporuna göre kişi başına düşen milli gelir 14.591 dolardır. Bununla birlikte 140 milyon dolara varan ihracat hacmine sahiptir. CNBC-E Business dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre ise bu şehir, “En Yaşanabilir Kentler” sıralamasında 11. sıradadır. Tüm bu pozitif verilere ek olarak Çorum, %98 okuma ve en düşük suç oranlarıyla yaratıcı bireylerin yetişmesine elverişli bir üniversite kenti olma yolunda hızlı adımlarla yoluna devam etmektedir.

Sonuç olarak, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanat ve tasarımcılar yetiştirilmesi, sanatsal yapının evrensel değerler ve boyutlara getirilmesi, söz konusu alanlarda yetkili ve bilgili bireylerin yetiştirilerek donanımlı kadrolarının oluşturulması Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin önde gelen hedefleri arasında olacaktır. Bu fakülte sayesinde sanatın estetiği ile teknoloji, enformasyon ve tasarım bir araya gelerek bölgesel ve ulusal alanda gerekli nitelikli üretim ve insan ihtiyacı karşılık bulacaktır.


Formlar ve Belgeler:

25.04.2013 tarihli 28628 sayılı resmi gazete yayınlanan bakanlar kurulu kararı için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube