Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2013 Çarşamba

Üniversitemizde Doktora Programları Açılmaya Devam Ediyor

Enstitüler bünyesinde lisansüstü programlar açılması konusundaki Üniversitemizin teklifi, Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. maddeleri, 3843 sayılı Kanun’un 14. maddesi, 2809 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktora Programı açılması uygun görülmüştür.

İktisat Doktora Programı’nın Amacı;

Günümüz bilgi dünyasının gereksinimlerini fark eden ve bunları karşılama misyonu üstlenmeye hazırlanan bireylerin, ülkemizin gelişme vizyonu içerisinde, uzmanlık kazanmak amacıyla seçilmiş oldukları alanda derinlemesine bilgi ve becerilerle donatılmış ve kazanımlarını öğretebilir kılma arayışında olan bilim insanı olarak yetiştirilmesine ortam ve olanak oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda edindikleri bilgi ve becerileri gelişmeler, yenilikler, değişimler ve uygulamalar ile yorumlayarak farklı bakış açıları kazanan bireylerin, akademik kurumlarda eğitim ve araştırma yapacak nitelikli öğretim elemanı ihtiyacını karşılaması, bilimsel çalışmaların gelişmesine katkıda bulunması, ürettiği bilimsel çözümlerin sadece akademik çevrede kalmayıp küreselleşme bağlamında tüm insanlığa hizmet edecek şekilde etkinliğini artırmasını beklenmektedir.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde; gerekli sayıda ve yeterlilikte öğretim üyesi kadrosunun bulunması, civar kentlerde bu programın olmaması ve bu alanda asistan kadromuzu kurum dışına göndermek durumunda kalmamız nedenleriyle İktisat Doktora Programının açılmasının bir gereklilik olduğu düşünülmektedir. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde açılacak olan İktisat Doktora Programı ile Üniversitemizdeki doktora yapan araştırma görevlilerinin, başka üniversitelere gitmelerine gerek kalmayacaktır. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube