Makine ve İmalat Teknolojisinde İhtisaslaşan Tek Üniversiteyiz!

Genç bir üniversite olmasına rağmen özellikle sanayi kuruluşlarıyla iş birliği alanında dikkat çeken adımlar atarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunan Hitit Üniversitesi, YÖK tarafından yürütülen Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ne dahil olan 15 üniversite arasında yer alarak Türkiye’de Makine ve İmalat Teknolojileri Alanında İhtisaslaşan Tek üniversite olma özelliğini taşıyor.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programının Amacı

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) içinde yer alan, ‘Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması’ politika önceliği bağlamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülmekte olup, program ile 2006 ile 2008 yılları arasında kurulan devlet üniversitelerinin bulundukları bölgelerin kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde ihtisaslaşmalarını amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Program kapsamında yer alan üniversitelerin belirlenen ihtisaslaşma konularında bölgenin potansiyelini harekete geçirecek, üniversite-sanayi iş birliğini kuracak ve bu sayede bölgede üretilen ekonomik değeri artıracak projeler geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Hitit Üniversitesi’nin İhtisaslaşma Vizyonu

Makine ve İmalat Teknolojileri ihtisaslaşma alanında nitelikli araştırmalar gerçekleştirerek bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktır.

Hitit Üniversitesi'nin İhtisaslaşma Hedefleri

Hitit Üniversitesinin İhtisaslaşma ana hedefi öncelikli olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini içine alan TR83 Bölgesinde “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanı ile ilişkili katma değeri yüksek stratejik ürün miktarının artırılmasına katkı sağlamaktır. 

Hitit Üniversitesinin Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşması sürecinde kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin etkin şekilde hayata geçirilerek bölgesel potansiyelin geliştirilmesi hususunda;

  • Orta-yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş ve inovasyon,
  • İletişim teknolojileri ve dijital dönüşüm,
  • Girişimcilik,
  • Finansal ve insan kaynaklarının etkin kullanımı 

olmak üzere dört alt bileşende faaliyetlerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojiye geçiş ve İnovasyon

Hitit Üniversitesi bünyesinde uluslararası düzeyde akreditasyona sahip Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) test merkezi rekabetçi orta - yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine ve standartların belirlenmesine katkı sunmaktadır. İhtisaslaşma bağlamında makine ve imalat teknolojileri alanında araştırma altyapılarını güçlendirmeye dönük sanayinin ihtiyaçlarına çözüm üreten HÜBTUAM benzeri uzman merkezlerimiz rekabetçi ve katma değeri yüksek üretim yapan sanayinin taleplerinin karşılanması hedeflenmektedir. TR83 bölgesinde benzer merkezler arasında koordinasyon ve iş birliği geliştirilerek ihtisaslaşma alanında bölgesel düzeyde altyapı desteğinin sağlanması diğer hedefler arasındadır.

İletişim Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm

Teknoloji odaklı sanayi projelerinin geliştirilmesi ve Çorum ili özelinde TR83 bölgesinde marka ürünlerin artırılması için iş birliği ortamı oluşturulacak, özellikle aramalı kapsamında orta teknolojik ürün geliştirilmesi ve sanayi 4.0, 5G uygulamalarına uyumlu kurumsal ve kuluçka firmalarının kurulması için üniversitenin aktif rol üstlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda kurumsal iş birlikleri geliştirilerek bölgesel düzeyde teknik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ihtisaslaşma alanında faaliyet yürüten sanayi kuruluşlarına iletişim teknolojileri ve dijital dönüşüm için kamu kaynaklı ulusal ve uluslararası proje hazırlanması üzerine bölgesel etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Girişimcilik

Öncelikli olarak ihtisaslaşma alanında olmak üzere güçlü bir girişimcilik ekosistemin oluşabilmesi için bölgede hizmet sunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar), Teknolojik Transfer Ofisleri, Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisleri gibi mevcut potansiyeller kullanılarak aktif ve etkin danışmanlık hizmetleri ile insan kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. TR83 bölgesinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisindeki kuluçka merkezleri arasında koordinasyon oluşturularak hem fiziksel hem de işlevsel olarak geliştirilmesi öncelikli hedefler arasındadır.

Finansal ve İnsan Kaynakların Etkin Kullanımı

Katma değeri yüksek teknolojik üretime odaklanan sanayinin finansal planlamalarına, uzun dönemli getirilerini artıracak güçlü ve yenilikçi finansal araçlara erişimlerine, finansal risk parametrelerinin belirlenerek yatırım verimliliğinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri verilmesi planlanmıştır. TR83 Bölgesinde Ar-Ge yetenek kapasitesinin güçlendirilmesi adına insan kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacak eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve bunların kurumsal iş birlikleriyle yürütülmesi öncelikli hedefler arasındadır.

İhtisaslaşma Sürecinde Odaklanılacak Öncelikli Alanlar

Belirtilen hedeflere ulaşılması noktasında odaklanılacak öncelikli alanlar;

  • Savunma
  • Sağlık
  • Gıda Teknolojileri

olarak belirlenmiş olup, bu alanlarda izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve bölgede katma değeri yüksek ürünlerin üretilme potansiyelini güçlendirecek bölgesel kalkınma odaklı projelerin desteklenmesi ve yürütülmesi planlanmaktadır. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube